[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Fokke Simonszstraat 72-74 / Lijnbaansgracht 365-372

Zienswijze

Aan het Dagelijks Bestuur van het
stadsdeel Amsterdam-Centrum
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Betreft: bouwaanvrage 01-01-0393, Fokke Simonszstraat 72-74 / Lijnbaansgracht 365-372 en uitwerking 3 deel GB 3 van het bestemmingsplan Amstelveld-Den Texbuurt

Geacht bestuur,

Van 4 juli tot en met 7 augustus ligt in het kader van de wettelijke bepalingen inzake vrijstelling en anticipatie andermaal een bouwaanvrage voor het realiseren van een gebouw voor 19 woningen en 10 garages op een terrein tussen de Fokke Simonszstraat en de Lijnbaansgracht ter inzage, deze keer samen met bovengenoemde uitwerking van het bestemmingsplan Amstelveld-Den Texbuurt. Namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad deel ik u wederom mede dat wij van mening zijn dat dit bouwplan niet past binnen het beschermde stadsgezicht, in strijd is met de welstandsrichtlijnen voor de binnenstad en bovendien niet past binnen de uitwerkingsregels van het bestemmingsplan Amstelveld-Den Texbuurt. KopieŽn van onze brieven terzake van 7 juli 2001 en 1 april 2002 voeg ik bij. Wij wensen deze brieven hier uitdrukkelijk als herhaald en ingelast te beschouwen. Een machtiging van de vereniging voeg ik eveneens bij.

De voorgevel aan de Lijnbaansgracht (365-372)
De achtergevel aan de Fokke Simonszstraat met garage-ingang (72-74)

Aangezien onze visie op het bouwplan in onze eerdere brieven al voldoende is verwoord verwijzen wij daarnaar en concentreren wij ons hier op het uitwerkingsplan. Een scheiding tussen bouwplan en uitwerkingsplan is echter materieel natuurlijk niet te maken. Evenmin is een scherpe scheiding mogelijk tussen aspecten van stedenbouw en welstand. Dat blijkt onmiddellijk uit het bij de uitwerking betrokken Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor het cluster Simon III.

Het voor dit bouwplan gemaakte uitwerkingsplan kan alleen al daarom geen doorgang vinden omdat het in de uitwerkingsregels gestelde maximale bebouwingspercentage voor het blok GB 3 verregaand wordt overschreden. Het gaat daarbij niet om het bebouwingspercentage voor het betrokken perceel maar dat van het hele blok. Dat ligt op dit moment rond de 95 %. Gegeven het in het nieuwe bestemmingsplan Vijzelstraat-Amstel neergelegde beleid en de daarop gebaseerde bebouwingsregeling is het uitgesloten dat dit bebouwingspercentage in de toekomst ooit beneden de in de uitwerkingsregels als grens gestelde 78% zal komen. Alleen al op grond van dit feit is het maken van deze uitwerking van het oude bestemmingsplan voor dit bouwplan onmogelijk. De toelichting bij de uitwerking is op dit punt pertinent onjuist. Overigens is het curieus dat in de toelichting staat dat rekening moet worden gehouden met de lichttoetreding van de belendende woningen aangezien het bouwplan dat in het geheel niet doet.

Als toetsingskader voor het cluster Simon III is in 1996 een Stedenbouwkundig Programma van Eisen vastgesteld. Het ligt voor de hand het voorliggende bouwplan aan dat SPvE te toetsen. Dat blijkt een nuttige exercitie te zijn. Onder het hoofd beleid wordt gesteld dat de belangrijkste beleidsopgaven voor dit gebied onder meer zijn:

Dat de gevel aan de F. Simonszstraat geen bijdrage levert een de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte behoeft geen betoog.

Onder de uitgangspunten wordt verwezen naar de als bijlage aan het SPvE toegevoegde hoofdkenmerken van de architectuur van de binnenstad. Het lijkt nuttig om het bouwplan aan die hoofdkenmerken te toetsen.

Onder het hoofd "Stedebouwkundige enveloppe" wordt over vele zaken gesproken:

De plattegronden van de nieuwe woningen lijken ook zonder die lichthoven wel aanvaardbaar. Voor de omwonenden lijkt het ontbreken van lichthoven aangrenzend aan hun woningen echter zeer bezwaarlijk.

Er is dus op vele punten sprake van strijdigheid met het SPvE.

Het bouwplan is qua maat, schaal en detaillering te kenmerken als niet passend in de Amsterdamse binnenstad en het komt op vele punten in strijd met gemeentelijke beleidsuitspraken en met de welstandscriteria. Het plan houdt volstrekt geen rekening met zijn omgeving. Het probleem van de twee straatgevels is in het geheel niet opgelost. Formeel is uitwerking van het bestemmingsplan Amstelveld-Den Texbuurt bovendien niet mogelijk en ook niet te verdedigen gezien de eerder door de gemeente geformuleerde uitgangspunten. Op onderdelen komt het ook nog in strijd met het in procedure zijnde bestemmingsplan Vijzelstraat-Amstel. Wat zou het gemeentebestuur / stadsdeelbestuur er dan toe kunnen brengen toch aan dit plan te willen meewerken? Voor ons is het een raadsel.

Wij zijn in ieder geval van mening dat een bouwvergunning voor dit plan moet worden geweigerd. Onze argumenten hebben wij in onze drie brieven neergelegd. Wij willen die alle drie ook in deze procedure een rol laten spelen.

Hoogachtend,

namens de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

J. Pinkse

Amsterdam, 31 juli 2002