[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Bouwplan Scheepvaarthuis overschaduwt Buiten-Bantammerstraat

Zienswijze

Aan het college van Burgemeester
en wethouders van Amsterdam
p/a Dienst Binnenstad
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Als afgevaardigde van de commissie Waakhond van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad vraag ik uw aandacht voor de volgende zienswijze inzake de aanvraag 03-01-0167, Binnenkant 12, voor het gedeeltelijk veranderen van het pand. Deze titel lijkt ons onjuist en misleidend. De bescheiden ingreep welke gesuggereerd wordt, is in werkelijkheid een voorstel tot de totale bebouwing van het parkeerterrein aan de achterzijde van het Scheepvaarthuis. Een parkeerterrein dat indertijd werd aangelegd op de kavels van de percelen Binnenkant 13,14 en 15, welke nodeloos werden gesloopt omstreeks 1956 na jaren van grondige verwaarlozing.

De Binnenkant bij de Buiten Bantammerstraat in 1954 en thans.
Geheel links is nog net het Scheepvaarthuis te zien.
Documentatie

Wij maken bezwaar tegen de geleverde documentatie c.q. tekeningen. De gepresenteerde informatie is te summier om tot een afgewogen beoordeling te komen. Een zo ingrijpend plan op een historisch zo belangrijke locatie vraagt om uitgebreider informatie. Toelichting op aspecten als lichttoetreding, keuze bouwstijl, materiaal-gebruik, raamindeling, afwikkeling autoverkeer van en naar de parkeergarage lijken onontbeerlijk voor een serieuze beoordeling.

Vormgeving

Op basis van de geleverde summiere informatie schijnt ons de voorgestelde bouwmassa te groot, te hoog en te log toe. Het houdt onvoldoende rekening met de situatie van de omgeving. Bij uitvoering zou pand Binnenkant nr 12 op een onaangename en onaanvaardbare manier ingeklemd raken tussen twee zeer hoge bouwmassa's met een sterk contrasterend karakter.

In rood is de nieuwbouw-uitbreiding ingetekend.
(Simulatie van Eelco Bos)

Daarnaast dreigt de Buiten Bantammerstraat te worden gereduceerd tot een wat ruim uitgevallen steeg (max. breedte 5 meter) met een ongelukkige lichtval. Bij de afbouw van de noordgevel van het Scheepvaarthuis is indertijd terdege rekening gehouden met dit aspect. Er is ondanks het toegestane in het bestemmingsplan, gekozen de straat niet tot de uiterste rooilijn vol te bouwen. Pro memorie: de oorspronkelijke bebouwing van de westzijde van de straat was, voordat het Scheepvaarthuis gebouwd werd, zeer bescheiden van formaat en hoogte. Het lijkt ons logischer en wenselijker dat op de oude locatie van Binnenkant 13, 14 en 15 weer huizenbouw gepleegd wordt in de oorspronkelijke maatvoering met een zorgvuldige detaillering van de gevels, opdat op deze plaats met de aanpalende panden op de Binnenkant weer een harmonie ontstaat.

De Binnenkant, de Buiten Bantammerstraat en Het Scheepvaarthuis zijn juwelen aan de kroon van Amsterdam. Voorzichtigheid en zorgvuldigheid zijn hier geboden. Tenslotte: wie zit te wachten op en hotel met een parkeergarage, compleet met gevaarlijke uitrit op deze plaats, terwijl er op het Oosterdokseiland direct aan de overzijde een zeer groot hotel en een reusachtige parkeergarage geprojecteerd zijn. Doet u ons een plezier en kom met een verstandiger plan, of laat de zaken maar zoals ze er nu al bijna 50 jaar bijliggen.

Hoogachtend,
E.A. Bos

[Meer lezen]