[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Westerstraat 220-230

Bezwaarschriftenprocedure

Deze gevels zijn waardevol voor het beschermd stadsgezicht ('Orde 2').

Aan de Bezwaarschriftencommissie
Stadsdeel Amsterdam-Centrum
t.a.v. mevrouw mr S. Koten
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Betreft: bezwaarschriftenprocedure Westerstraat 220-230

Geacht mevrouw Koten,

Op 18 juni hebt u een uitgebreide bundel nadere informatie met betrekking tot de aan de orde zijnde omstreden besluiten van het dagelijks bestuur toegezonden en de mogelijkheid geboden daarop te reageren. Dat wil ik op enkele punten doen, maar allereerst wil ik mijn waardering uitspreken voor de zorgvuldige manier, waarop de commissie deze procedure laat verlopen.

Deur en raam van één van de inpandige woningen. Eén van de kamers met uitzicht op een inmiddels overbouwde gang.

Een andere kamer in het inpandige complex.
Mijn eerste reactie betreft het nadere oordeel van de Commissie Welstand en Monumenten. Dat advies gaat, zoals gebruikelijk niet in op de aangevoerde argumenten en volstaat, wat het monumentale aspect betreft, met een herhaling van het eerdere al even ongemotiveerde advies. Een verwijzing naar de uitkomsten van het onafhankelijke onderzoek, dat duidelijk afwijkt van de eerdere informatie, is naar mijn oordeel beslist onvoldoende. Het ontbreken van een motivering is overigens in Amsterdam zeer gebruikelijk als het om zienswijzen gaat. Naar mijn oordeel blijft het bestuur, tot voor kort het gemeentebestuur, hier uit oogpunt van zorgvuldigheid ernstig in gebreke.
Met het bovenstaande heb ik meteen mijn tweede reactie gegeven. Die betreft genoemd onderzoek. Ik maak het mij gemakkelijk en verwijs naar de reactie van het Cuypersgenootschap terzake.
Tenslotte wijs ik er op dat mevrouw Bedaux bezwaar heeft gemaakt tegen de negatieve beslissing van de Staatssecretaris van O.C. en W inzake het verzoek om plaatsing van betrokken panden op de lijst van rijksmonumenten.

Hoogachtend,
namens de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

J. Pinkse

Amsterdam, 18 juli 2002

Meer lezen: [Westerstraat 220-230]