Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

Overzicht standpunten van de politieke partijen

Verkiezingsprogramma's 2022-2026

De verkiezingsprogramma's houden zich, wat betreft de binnenstad, voornamelijk bezig met de drukte en het massatoerisme in de binnenstad. Dat is begrijpelijk. De binnenstad van Amsterdam staat immers onder zware druk. De commercie lijkt het voor het zeggen te hebben. De drukte van het platte toerisme domineert de binnenstad. De bewoners van de binnenstad zijn de dupe. De balans in de binnenstad is weg. Het beleid van het gemeentebestuur is tot nu toe volstrekt ontoereikend geweest deze ontwikkeling een halt toe te roepen. Wij hebben de plannen die de partijen met de binnenstad hebben geïnventariseerd.

Dit overzicht is een selectie uit de verschillende programma's gericht op punten, die de binnenstad aangaan. Daarbij hebben wij ook gelet op wat er over het behoud van het (Wereld)erfgoed in de programma's staat. En wat valt er voor het erfgoed te verwachten in verband met bijvoorbeeld de klimaatmaatregelen? In de selectie zijn letterlijke teksten uit de programma's opgenomen.

GROENLINKS

Huisvesting/behoud diversiteit

Bij nieuwbouw krijgen bewoners uit de wijk voorrang op maximaal 25 procent van de woningen. We gebruiken zo snel mogelijk de ruimte die de nieuwe landelijke regelgeving biedt om ook voor bestaande woningen in de hele stad een woonplicht in te voeren. Amsterdam pleit landelijk voor de mogelijkheid om voor meer dan 90 procent van de woningen een maximale huur te bepalen. Het woningwaarderingsstelsel gaat gelden voor woningen met een waarde tot - om te beginnen - 250 punten.

Economie

We willen af van een economie die is gericht op winst voor aandeelhouders en snelle consumptie, en toe naar een lokale economie gericht op waarde voor Amsterdammers.

Het ondernemersbeleid van de gemeente promoot duurzame en sociale ondernemingen, in het bijzonder kleinschalige bedrijvigheid en dienstverlening in coöperatief verband die bijdragen aan een circulaire economie door bijvoorbeeld reparatie, uitleen en hergebruik.

We stoppen de groei van grote winkelketens in Amsterdamse winkelstraten door het samenvoegen van kleinere winkelpanden tegen te gaan. We strijden voor een betere huurbescherming (en behoud van lage huurprijzen) van winkelruimte om lokale ondernemers te beschermen.

Groen/klimaat

Ook onze ambitie met betrekking tot zonne-energie schroeven we omhoog: geen dak blijft onbenut. We blijven de openbare ruimte verbeteren door de ruimte voor auto's te vervangen door groen, ruimte voor fietsers en voetgangers. We heffen nog eens 30.000 parkeerplaatsen op. We halen snelwegen die nu door de stad lopen weg. In de ruimte die vrijkomt bouwen we woningen en parken. We beschermen en behouden het bestaande groen in de stad, ook in binnentuinen.

Regels die verduurzaming van (bestaande) woningen in de weg staan, worden beoordeeld op hun praktische toepasbaarheid. Dit geldt bijvoorbeeld voor regelgeving over gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. Daarbij maken we een integrale afweging waarbij behoud van erfgoed en verduurzaming en verdichting hand in hand gaan.

Kades en bruggen

We herstellen de kades en bruggen. Waar mogelijk via renovatie, waar nodig via vernieuwing. Kwetsbare delen beschermen we door deze af te sluiten voor (zwaar) gemotoriseerd verkeer.

Participatie van de burger

De stad en elke buurt moet een levendige democratische ruimte zijn, waarin mensen van verschillende achtergronden met elkaar in gesprek gaan, waar bewonersorganisaties floreren en buurtbewoners samen met de gemeente plannen voor de buurt maken. Inwoners moeten ervaren dat
de gemeente voor hen klaarstaat, een luisterend oor heeft én buurtbewoners de regie biedt over hun eigen leefomgeving. We willen de representatie bij participatie verbeteren, zodat de stemmen van alle betrokkenen worden gehoord.

Stad in Balans

GroenLinks wil dat toeristen naar Amsterdam komen om dezelfde reden als Amsterdammers er graag willen wonen. Een divers cultuur- en horeca-aanbod.
De prachtige stadsparken en gebouwen. De gezellige markten en winkels. En het vrijzinnige en barmhartige karakter. Dat betekent dat GroenLinks geen attracties
wil waar Amsterdammers zelf met een grote boog omheen lopen, zoals bierfietsen, commerciële kroegentochten, vrijgezellenfeesten en wafelwinkels. We willen af van een cultuur die is gericht op snelle consumptie, en toe naar een winkelaanbod dat gericht is op Amsterdammers en waar vooral ruimte is voor lokale ambachten en kleinschalige detailhandel en horeca.

De hoeveelheid toeristen beweegt mee met het aantal bedden in de stad en daarom handhaven we de hotelstop.

Sekswerk moet binnen Amsterdam mogelijk blijven, ook op de Wallen. Wel moeten er voor sekswerkers meer mogelijkheden komen om elders in de stad hun werk te doen. De Wallen zelf worden rustiger, veiliger en leefbaarder. We willen af van raamprostitutie als toeristische attractie. Daarom steunen we de ontwikkeling van een nieuw erotisch centrum buiten de binnenstad.

We blijven de mogelijkheden onderzoeken om vakantiehuur helemaal te verbieden. We verminderen de toeristische druk op de stad. De gemeente stopt met campagnes die gericht zijn op het werven van toeristen als het aantal van 12 miljoen is bereikt, conform het Volksinitiatief. Wanneer er meer dan 18 miljoen bezoekers in één jaar in de stad overnachten, neemt het stadsbestuur maatregelen om weer snel onder dit getal te raken, zoals een vergunningenstop voor uitbreidingen van huidige hotels en het verder verhogen van de toeristenbelasting.

De druk op de binnenstad wordt verminderd door de cruiseterminal te verplaatsen naar een geschikte locatie buiten het centrum, bijvoorbeeld de Coenhaven.

D66

Wonen

We zorgen ervoor dat 50% van de nieuw te bouwen woningen betaalbaar en beschikbaar wordt voor middeninkomens (€35.000 - €70.000 bruto-inkomen per jaar); sociale huurwoningen: 30% van het totaal aantal nieuwe woningen.

Huizen zijn er om in te wonen. We zorgen voor opkoopbescherming van goedkope en middeldure huizen in de hele stad doormiddel van de woonplicht;

Waar mogelijk zorgen we voor een antispeculatiebeding bij de verkoop van woningen; Particuliere vakantieverhuur blijft alleen mogelijk met een vergunning en wordt in drukke wijken niet toegestaan. In de rest van de stad blijft het maximum aantal nachten dertig.

Duurzaamheid

We helpen vve's bij verduurzaming van woningen en versoepelen de voorwaarden voor een duurzaamheidslening;
D66 stimuleert de aanleg van duurzame daken: groene daken die werken op zonne- energie en biodiversiteit en klimaatadaptatie bevorderen;

Amsterdam zet een GroeneDaken-fonds op. Amsterdammers kunnen een aandeel kopen

Veelzijdige stad

In die stad beschikt elk stadsdeel over voldoende voorzieningen, zoals scholen, een gepast winkelaanbod, cultuur en sportvoorzieningen. Deze voorzieningen zijn beschikbaar en dichtbij. We zorgen voor gemengde wijken op buurtniveau;

Levendige en groen buurten

We verminderen het aantal parkeerplaatsen, vergroten het verticaal groen, en planten kleine stadsbossen, ook wel 'tiny forests'. We beschermen onze binnentuinen en gaan verharding tegen, dit leggen we vast in bestemmingsplannen

De Herengracht wordt parkeervrij zodat er meer verblijfsruimte komt in de binnenstad

We zorgen voor levendige buurten en openbare ruimte door waar het zonder overlast kan de uitgebreide terrassen uit de covid-tijd voort te zetten, ruimte voor kunst en cultuur in parken en op pleinen mogelijk te maken door het verminderen van de leges buurtgerichte evenementen. We geven meer ruimte voor horeca om af en toe een bandje of een dj te plaatsen, zeker tijdens evenementen zoals Koningsdag en Pride.

Klimaat

We zorgen voor levendige buurten en openbare ruimte door waar het zonder overlast kan de uitgebreide terrassen uit de covid-tijd voort te zetten, ruimte voor kunst en cultuur in parken en op pleinen mogelijk te maken door het verminderen van de leges buurtgerichte evenementen. We geven meer ruimte voor horeca om af en toe een bandje of een dj te plaatsen, zeker tijdens evenementen zoals Koningsdag en Pride.

Balans in het vervoer, fiets en voetganger

We verbreden de stoepen op veel plekken en gaan verrommeling tegen zodat ze voor iedereen goed begaanbaar zijn;
We gaan voor meer fietsstraten: straten die zijn ingericht voor fietsers, waar auto's te gast zijn;
We zetten in op doorfietswegen door de stad. Op deze wegen kunnen fietsers zonder onnodige obstakels en opstoppingen snel van A naar B komen

De rondvaart heeft zware tijden gekend. We drukken op de zogenaamde noodknop en komen met nieuw beleid waarbij sprake is van een eerlijke markt en minder overlast;
We stimuleren verduurzaming en innovatie van de pleziervaart zonder onrealistische deadlines.

Vervoer over water

We stimuleren daar waar mogelijk vervoer over water. De infrastructuur over water gaat niet alleen over de grachten, maar ook over het IJ en het Amsterdams Rijnkanaal. D66 wil meer plekken aan wal hebben waar goederen en afvalstoffen geladen en gelost kunnen worden;

We passen de beperkte venstertijden voor bevoorrading aan. Daardoor kunnen ondernemers dit efficiënter organiseren en zijn ze zeker van hun levertijden. Bovendien kunnen we op die manier laad- en losruimte multifunctioneel inzetten. Zo kan een bepaalde plek afwisselend een parkeerplaats of een bevoorradingsplek zijn;

Toerisme en binnenstad

We staan voor het Toerisme in Balans initiatief met als ondergrens van het aantal toeristen 10 miljoen en als bovengrens 20 miljoen en sturen op het leefklimaat in de stad, waarborgen de diversiteit van het winkelaanbod proactief en borgen dat er balans blijft tussen te weinig bezoekers waardoor onze voorzieningen onder druk komen en te veel bezoekers waardoor de stad aan leefbaarheid inboet

We ontmoedigen overlastgevers door blijvend verbod op overlastgevende activiteiten, zoals 'pretvervoer' (bierfietsen), alcoholgebruik in bepaalde gebieden, en we blijven touringcars weren uit de binnenstad;
We zetten in op spreiding: we plaatsen toeristische trekpleisters buiten de Ring A10 en werken samen met het Rijk om landelijke spreiding beter te realiseren;
We benutten alle mogelijk instrumenten voor de ontwikkeling van woningen boven winkels in de binnenstad.

In de overlastgebieden van de binnenstad wordt restrictief beleid gevoerd ten aanzien van alcoholverkoop buiten de horeca en communiceert dit nationaal en internationaal zodat deze maatregel doorwerkt in het imago van de stad;
We gaan met coffeeshopeigenaren werken aan een betere spreiding van cannabisaanbod over de stad;

We blijven investeren in vastgoed op cruciale plekken in de binnenstad om zo te zorgen voor een meer divers aanbod in de straat en bij te dragen aan de leefbaarheid van de binnenstad;
Sekswerk in Amsterdam is op weg naar een nieuwe toekomst, waarvan een nieuw te bouwen erotisch centrum het fysieke middelpunt gaat zijn. We zoeken hiervoor een locatie die aansluit bij een gebied waar al wordt uitgegaan, zoals het gebied rondom het Johan Cruijff stadion. Om deze transitie samen met sekswerkers succesvol te kunnen vormgeven zullen ook tijdelijke plekken nodig zijn voor raamprostitutie, bijvoorbeeld aan het IJ.

Thuis in Amsterdam Centrum

D66 wil dat het centrum een fijne plek blijft voor iedereen. Daarom kiezen wij voor minder overlast, meer woningen en goede voorzieningen voor bewoners én bezoekers.

Centrum heeft weinig ruimte voor nieuwbouw. Daarom wil D66 in het centrum maatwerk en creatieve woonoplossingen specifiek voor woonstarters en ouderen, zodat zij in de buurt kunnen blijven wonen en er woningen vrijkomen voor gezinnen. Wij zijn sterk voorstander van het invoeren van een woonplicht in de binnenstad, zodat de huizen die er zijn ook bewoond worden. De woningen moeten ten goede komen aan mensen die er willen wonen en willen bouwen aan de buurt;

Om het aantal woningen te verhogen en de leefbaarheid van buurten te verbeteren willen we leegstaande winkels en kantoren omzetten naar woningen, waarbij we in het bijzonder denken aan wonen boven winkels;
We blijven ons inzetten om drukte, drugstoerisme en andere overlast tegen te gaan. In overleg met bewoners willen we hiermee doorgaan. We gaan door met de in 2021 gepresenteerde Aanpak Binnenstad;

D66 maakt zich sterk voor het toegankelijk maken van culturele activiteiten voor jongeren, met name voor wie deze toegankelijkheid niet vanzelfsprekend is;
We staan voor een Centrum waar iedereen zichzelf kan zijn. Voor racisme, seksisme en andere vormen van uitsluiting is geen plek. Op plekken waar minderheden samenkomen zoals de Reguliersdwarsstraat zetten we in op maximale veiligheid, bijvoorbeeld door extra handhavers.

VVD

Bezoekerseconomie

Toeristen horen bij een bruisende stad. Toeristen blijven wat de VVD betreft ook welkom. Wel wil de VVD de negatieve effecten van te veel toeristen indammen.

Toeristen van alle inkomensniveaus zijn welkom in de stad. Amsterdam moet zich bovenal richten op toeristen die komen voor onze kunst, (nacht)cultuur en goede horecazaken.

Drugstoerisme wordt gestopt door het ingezetenencritrium voor coffeeshops.

Raamprostitutie op de Wallen gaat op den duur tot het verleden behoren. We zoeken hier naar een passend alternatief.

Wonen

De nieuwbouwnorm wordt aangepast. 20% sociale woningbouw, 50% midden- huur en koop en 30% vrije sector (norm is nu 40-40-20).

Er komt een opkoopverbod in de hele stad voor koopwoningen. Dit is een noodmaatreel die kan worden afgeschaft als de woningmarkt weer normaal functioneert.

Woningbouwcorporaties verkopen wat de VVD betreft een groter deel van hun bestaande voorraad. Dit met de gedachte dat een verkochte sociale huurwoning genoeg opbrengt voor de woningcorporatie om er twee te bouwen in een ander deel van de stad. Het gaat dan zowel om de sociale- als middenhuur. Bewoners in die categorie krijgen dan voorrang bij de aanschaf. Op die manier maken doorstromers meer kan op een eigen koopwoning.

Het budget voor de subsidieregeling “Wonen boven winkels en bedrijven” wordt vergroot en de voorwaarden versoepeld.

Infra en verkeer en vervoer

De VVD zet een streep door de huidige agenda autoluw. De Wibautstraat is en blijft een doorgaande vierbaansweg.

Stadslogistiek is een toenemend vraagstuk door de steeds verdergaande verdichting in Amsterdam en alle bezorgdiensten die spullen komen brengen. De VVD pleit voor publiek- private samenwerkingen om te komen tot slimme venstertijden, vervoer over water van (bouw) goederen, logistieke hubs en gedeelde bezorgdiensten van verschillende spelers. Stadslogistiek zal in de toekomst moeten vinden met kleine, emissieloze voertuigen die hun goederen ophalen bij distributiecentra (van klein tot groot) aan de randen van de stad.

De VVD steunt dat er meer geld is uitgetrokken voor het beheer en onderhoud zoals aan het onderhoud van kademuren en bruggen. Dit geld wordt hiervoor geoormerkt en wordt niet voor nieuwe ambities ingezet.

Klimaat

Om Amsterdam in 2050 aardgasvrij te maken is het belangrijk om zoveel mogelijk huizen zo snel mogelijk te isoleren op een manier die voor iedereen haalbaar is. Daarom wil de VVD meer budget om isolatiemaatregelen richting energielabel B te stimuleren en toegankelijk te maken voor alle inwoners. Deze maatregelen beginnen bij de laagste energielabels. Ook wil de VVD onderzoeken hoe een isolatiefonds kan worden opgezet om de isolatiemaatregelen financierbaar te maken.

Behoud erfgoed

De VVD zet zich in voor behoud van erfgoed, zoals monumentale panden en historische winkelpuien.

Centrum

Het stadsdeel Centrum is het hart van onze bruisende, creatieve hoofdstad waar bezoekers en inwoners samenkomen. We moeten er met zijn allen voor zorgen dat het centrum van Amsterdam schoon is en leefbaar blijft.

Het centrum is geliefd bij toeristen. Dat moet vooral zo blijven. Maar er zijn ook nadelen van het toerisme - die pakken we aan. We willen niet langer bekend staan als drugshoofdstad, maar als historische hoofdstad van een creatieve handelsnatie.

De VVD wil overlast gericht aanpakken en sluit daarbij geen maatregelen uit. De VVD zet daarom in op het ingezetenencriterium voor softdrugs. Raamprostitutie op de Wallen wordt uitgefaseerd. Aanpak van de Wallen moet in samenspraak met de buurt, politie en handhaving gebeuren

De toeristenbelasting wordt gestort in een 'bruisfonds' om de overlast van toerisme te bestrijden. Denk hierbij aan meer handhavers en buurtconciërges en het beter benutten van bestaande instrumenten.

De auto is welkom in de stad. Maar massaal straatparkeren in de grachtengordel is voor niemand behulpzaam. Straatparkeren wordt daarom gereserveerd voor bewoners en aangemeld bezoek. Toeristen en dagjesmensen zijn welkom in de P+R plekken en ondergrondse garages.

Door corona hebben we meer ruimte gegeven aan terrassen. Vooral in de Jordaan blijkt dit een waardevolle toevoeging te zijn geweest. In overleg met de buurt willen we dan ook kijken waar we deze uitbreidingen permanent kunnen vergunnen.

PvdA

Wonen

Bij nieuwbouw bouw van 40% sociaal en 40% voor middenhuurders. Daarnaast een experiment met sociale koop voor weinig draagkrachtigen tot en prijs van € 250.000.

Seniorenwoningen in de buurt en geclusterde seniorenwoningen waar huisarts en apotheek op loopafstand zijn.

Zelfbewoningspicht voor bestaande woningen.

Verkoopstop van corporatiewoningen.

Commerciële vakantieverhuur van volledige woningen verbieden

Duurzaamheid

Alle eigenaren van woningen met een energielabel lager dan B moeten een verduurzamingsaanbod van de gemeente krijgen om de CO2-uitstoot van de woning met 80% te verminderen.

Lagere onroerendezaakbelasting (OZB) voor duurzamere woningen

Leefbare buurten

Gemeentelijk vastgoed en de winkelruimtes van de corporaties inzetten om buurtwinkels te behouden

Meer maatschappelijk vastgoed: Bij bouwen voor de buurt hoort dat we belangrijke voorzieningen behouden. Combinaties van functies maken Nederlandse steden juist zo fijn om in te wonen. We gaan daarom in bestemmingsplannen opnemen welk type bedrijven in een bepaald gebied gewenst zijn, nu en in de toekomst.6 Met de woningcorporaties moet de gemeente afspreken dat zij winkelpanden voor buurtvoorzieningen reserveren.

Klimaat

Er kunnen nog veel meer daken gebruikt worden voor het opwekken van groene stroom. De PvdA Amsterdam wil eigenaren van grote daken stimuleren om zonnepanelen te plaatsen. Het liefst in combinatie met een groen dak en daar waar het technisch mogelijk is ook in combinatie met waterberging.

De gemeente faciliteert de oprichting van 'warmteschappen': kleine coöperatieve warmtevoorzieningen in handen van de bewoners en vastgoedeigenaren in de buurt. De warmtevoorziening wordt aangepast aan het type woning. Sommige woningen zijn nog slecht geïsoleerd. Dan is het duur en inefficiënt om direct van het gas af te gaan. Dan wordt een buurt-CV geplaatst, zodat eigenaren de tijd krijgen om te isoleren. Daarna hoeft de buurt pas volledig van het gas af.

Verbeteren waterinfrastructuur

Onze grachten, vaarten en rivieren maken Amsterdam zo'n prachtige stad, maar die waterwegen en bijbehorende infrastructuur hebben een onderhoudsbeurt nodig. We verbeteren de waterkwaliteit door elektrisch aangedreven schepen te stimuleren, commerciële passagiervaart te beperken en zones aan te wijzen voor natuur en recreatie. Tegelijkertijd vernieuwen we zo snel mogelijk alle verouderde bruggen en kademuren om onveilige situaties te voorkomen.

Tegengaan commercialisering publieke ruimte

Als PvdA geven wij de publieke ruimte terug aan de Amsterdammer. Billboards en andere reclames leiden verkeersgebruikers af en maken onze stad drukker en rommeliger. Zeker reclame-uitingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg of op ontmoetingsplekken zijn onwenselijk. Daarom steunen we de herinvoering van de reclamebelasting.

Uitgebreid netwerk van brede fietspaden

Nu steeds meer mensen een e-bike hebben, zijn brede fietspaden nodig om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Betere bevoorrading

Bestelbussen en servicemonteurs doorkruisen dagelijks de stad voor bevoorrading en onderhoud. Door in te zetten op kleinere voertuigen en boten, en tegelijkertijd afspraken te maken over flexibele parkeerplaatsen voor bevoorrading, kunnen winkels snel bevoorraad worden zonder verkeersopstoppingen en overlast. De gemeente maakt hierover afspraken met ondernemers. Verder wil de PvdA logistieke bewegingen van leveranciers in de stad bundelen. Door in te zetten op retourlogistiek hoeft geen vrachtwagen leeg terug te rijden.

Een meer diverse economie.

Voor het herstel van de Amsterdamse economie is het hervinden van diversiteit noodzakelijk. Een diverse economie heeft een gevarieerder aanbod en kan daarmee meer Amsterdammers aan werk helpen dan nu het geval is

Minder afhankelijkheid van de bezoekerseconomie

De toestroom van toeristen heeft de stad goeds gebracht, maar heeft haar ook ingrijpend veranderd. Op veel plekken in de stad zijn bedrijven en winkels weggedrukt door een toeristische monocultuur. Delen van onze historische binnenstad hebben te maken met veel overlast. De gemeenteraad heeft een grens gesteld aan het aantal toeristen: 20 miljoen per jaar. De PvdA wil op basis hiervan de komende jaren een actief beleid voeren om meer grip te krijgen op de bezoekersstromen. Zo stoppen we met city marketing. Onze stad heeft geen extra promotie nodig. Bovendien willen we dat de gemeente ook de toename van het aantal inwoners binnen de stadsgrenzen als gevolg van nieuwbouw en het verdichten van de stad, gaat meenemen in het berekenen van de druk op de stad. Dat kan er toe leiden dat de grens van 20 miljoen toeristen naar beneden wordt bijgesteld om nieuwe Amsterdammers de ruimte te geven waar zij ook recht op hebben.

Prostitutie op de Wallen naar elders in de stad

De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om op termijn alle raamprostitutie op de Wallen te verplaatsen naar een Erotisch Centrum elders in de stad. De PvdA steunt dit.

Verkoop in coffeeshops pas beperken bij minder drugstoeristen en voldoende handhavers tegen straathandel

De gemeente wil dat coffeeshops niet meer aan toeristen verkopen, maar alleen aan ingezetenen (legaal in Nederland verblijvende inwoners). Het handhaven van dit ingezetenencriterium moet de overlast van drugsgebruik in de binnenstad en elders sterk verminderen. Hierdoor zal meer ruimte ontstaan voor zogenoemd kwaliteitstoerisme.

CDA

Erfgoed

Amsterdam beschikt over een unieke en schitterende stedenbouwkundige traditie en architectuur. Dat kostbare erfgoed moeten wij veel beter beschermen. De afgelopen jaren zijn veel te veel bijzondere panden gesloopt. Soms illegaal, soms niet. Monumenten en beeldbepalende gebouwen en straten moeten veel beter worden beschermd.

Wij houden de uitgaven voor beheer en behoud van het cultureel erfgoed op peil, van waardevolle monumenten en kerken tot kunstcollecties, archieven en documenten.

Monumenten, historische panden en beeldbepalende gebouwen en straten moeten veel beter worden beschermd. Daartoe wordt weer een gespecialiseerd team ingericht bij de afdeling Woon en Bouwtoezicht. De concertgebouwbuurt, Willemspark-Vondelbuurt en andere belangrijke negentiende-eeuwse delen van de stad worden beschermd stadsgezicht.

Waar kansen liggen om het historische straatbeeld te herstellen waar dat is aangetast door sloop van bijzondere historische en beeldbepalende gebouwen of elementen daarvan, moeten die worden gegrepen.

Particuliere eigenaren die cultuurhistorische elementen willen restaureren kunnen daarvoor een tegemoetkoming krijgen van de gemeente.

Energie transitie/klimaat

Door betere isolatie is veel winst te behalen. Dat leidt tot lagere energiekosten en lagere CO2-uitstoot. We willen dat de gemeente meer werk maakt van isolatie. We willen bindende afspraken maken met sociale woningcorporaties om sociale huurwoningen beter te isoleren en hoogrendementsketels te plaatsen.

De gemeente stimuleert investeringen in dubbelglas: komende jaren worden 25.000 woningen per jaar voorzien van dubbelglas om het energieverbruik terug te dringen.

Wij willen een heroverweging van de huidige inzet om de stad al in 2040 van het gas af te helpen. Dat is niet haalbaar en de kosten daarvan wegen in veel gevallen niet op tegen de opbrengsten.

In het beleid voor verduurzaming van huizen moet rekening worden gehouden met de soms grote verschillen. Een rijksmonument is veel moeilijker en kostbaarder om te verduurzamen dan een nieuwbouwwoning. Die verschillen vragen om maatwerk.

Als je Amsterdam vanuit de lucht bekijkt, zie je een zee aan daken die onbenut blijven. Dit is een gemiste kans voor zowel wateropvang (het regent steeds meer en harder) alsook het opwekken van elektriciteit (zonne-energie).

De gemeente moet meer investeren in groene daken: die dragen bij aan de biodiversiteit en de schoonheid van de stad, zorgen voor verkoeling en vangen water op. Vaak kan dat worden gecombineerd met zonnepanelen.

Verkeer/vervoer

Voor veel mensen is gebruik van de auto geen luxe, maar noodzaak. We willen deze mensen niet wegjagen uit de stad. Tegelijkertijd is ruimte schaars en nemen auto's veel ruimte in beslag. Waar ruimte onder druk staat, gaan voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer in het Amsterdamse verkeer vóór de auto. De stad moet worden klaargemaakt voor een voorrangspositie van voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer.

Onze stad heeft een zeer uitgebreid en wijdvertakt waternetwerk. Daar waar mogelijk gaan we bouwmaterialen, afval en bevoorrading van horeca en grote bedrijven over het water doen. We gaan proeven doen om meer personenvervoer over het water mogelijk te maken, bijvoorbeeld met watertaxi's.

Alles wat zwaar of groot is moet zoveel mogelijk via ons waternetwerk vervoerd worden. Dit geldt vooral voor de bouw- en afvallogistiek.

Toerisme/drukte

We willen dat er een wethouder Toerisme komt, om de koers naar 2025 vast te houden. Deze wethouder werkt intensief samen met alle relevante partijen en heeft als taak het imago van onze stad te verbeteren. Wij willen dat een integraal masterplan komt om de balans in wonen, werken en waardevol bezoek te herstellen.

Creëer bewust bezoek door in te zetten op imagoverandering: trek bezoekers aan die komen voor het unieke karakter van Amsterdam en die waarde toevoegen aan de stad.

Wij zijn voor de invoering van de Nachtwacht 2.0. Handhavers en politieagenten zijn in de avond en nacht zichtbaar aanwezig op straat om wangedrag en overlast tegen te gaan.

Wij willen een serie intensieve, grote handhavingscampagnes waarbij steeds tegen enkele specifieke overtredingen wordt opgetreden. We intensiveren de maatregelen tegen dealers van (nep)drugs.

Richt de openbare ruimte beter in voor bewoners en bezoekers en zet in op crowdmanagement.

Geluidsoverlast is een onacceptabele inbreuk op de leefbaarheid. Amsterdammers weten best dat geluid hoort bij een bruisende wereldstad. Maar zij hoeven niet te accepteren dat ze met grote regelmaat worden blootgesteld aan hinderlijk lawaai. Daarom komen wij met een actieplan geluidsoverlast. Wij staan voor strenge geluidsnormen voor festivals en horeca en een aanscherping van de normen voor ultralage bastonen. De stad moet ook het verbod op versterkte muziek op boten strenger handhaven. Daarnaast willen we betere afspraken voor de beperking van bouwlawaai. Bij overtreding moet snel en adequaat worden gehandhaafd.

De gemeente heeft laatste jaren goede stappen gezet om de vercommercialisering van de openbare ruimte tegen te gaan. Wij willen dit beleid doorzetten, bijvoorbeeld een verbod op commerciële steigerdoeken in de hele stad.

De gemeente moet meer doen om de overlast door toeristische verhuur aan te pakken. Handhavers van de gemeente moeten in staat zijn om binnen 30 minuten na een melding aanwezig te zijn.

Het maximale aantal dagen dat mensen hun huis mogen verhuren aan toeristen (Airbnb) blijft dertig dagen.

Aanpassing toeristenbelasting: maak van de toeristenbelasting een vast bedrag. Vereenvoudig de belasting en laat uitrekenen wat een goed tarief is voor de inkomsten van de stad.

Prostitutie/coffeeshops

Prostitutie in Amsterdam gaat te vaak gepaard met dwang, mensenhandel en andere vormen van criminaliteit. Bovendien moet er een einde komen aan de drukte en overlast op de Wallen. Niet alleen de buurt, maar ook de sekswerkers zelf zijn regelmatig slachtoffer van ongewenste intimidatie door bezoekers.

Raambordelen met vrouwen achter ramen zijn nu een belangrijke toeristische attractie. Dat is onwenselijk. Wij sluiten de raambordelen om van de binnenstad weer een woongebied te maken.

Zolang de raambordelen op de Wallen niet zijn gesloten worden de sluitingstijden aangepast zodat deze samenvallen met die van de horeca.

We willen strenge controle op het ingezetenencriterium: alleen inwoners van Amsterdams kunnen een coffeeshop bezoeken.

Drugstoerisme moet actief worden ontmoedigd door strengere handhaving en door een Engelstalige publiekscampagne op reiswebsites en in toeristische gebieden.

We willen loktoeristen of mysteryshoppers kunnen inzetten om te controleren of het ingezetencriterium en de minimumleeftijd voor kopers van softdrugs ook daadwerkelijk wordt nageleefd. Dit middel wordt ook ingezet om straathandel tegen te gaan.

Water/rondvaart

We stoppen met het huidige vergunningenbeleid voor de rondvaart. In plaats daarvan kunnen bestaande reders door met hun bedrijf, behouden we historische boten, en zetten in op betere handhaving om overlast op het water te voorkomen. We verlagen tijdelijk de lasten.

Wonen

Om particuliere eigenaren van sociale huurwoningen te stimuleren hun woning in het sociale segment te blijven verhuren stelt de gemeente een jaarlijkse subsidie beschikbaar voor de beheerkosten van sociale huurwoningen, mits de woning in het sociale segment verhuurd blijft.

PARTIJ VOOR DE DIEREN

Wonen

Als het aan de Partij voor de Dieren Amsterdam ligt, krijgen eigenaren van energiezuinige woningen een korting op hun Onroerende Zaak Belasting (OZB).

De Partij voor de Dieren Amsterdam wil de economische en maatschappelijke binding met Amsterdam weer invoeren als criterium voor het in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

Ook willen we blijven stimuleren dat woningcorporaties de daken vergroenen, zodat woningen die onder het dak liggen beter geïsoleerd zijn (vooral bij hitte) en zodat de stad profiteert van een meer gespreide wateropvang en verkoeling in de zomer.

Drukte/festivalisering

Amsterdam is druk. De stad wordt overspoeld met toeristen, en er komen steeds meer inwoners door de bouwambities van de gemeente. Binnenstadbewoners voelen zich niet meer thuis in de stad waar zij vaak al jaren wonen. Voorop moet staan dat de stad leefbaar blijft.

De Partij voor de Dieren Amsterdam wil de locaties van coffeeshops zoveel mogelijk aan de ondernemers overlaten, mits deze ver genoeg (meer dan 250 meter) van scholen verwijderd liggen.

BIJ1

Economie

We werken actief vakantieverhuur via platformen als Airbnb of Booking.com tegen. Deze vakantieverhuur zorgt voor het verkleinen van het woningaanbod en voor gentrificatie. De maximale verblijftermijn wordt teruggebracht naar maximaal zeven dagen. Er worden geen nieuwe hotelvergunningen meer uitgegeven en via contracten voor erfpacht wordt gestopt met de bouw van hotels waarvoor eerder een vergunning was gegeven. Er worden mogelijkheden gezocht om bestaande hotels uit te kopen. De gemeente maakt geen reclame meer om toeristen naar de stad te lokken. De toeristenbelasting wordt verhoogd.

Wonen

De gemeente voert actief een beleid dat gentrificatie tegengaat. In plaats van dure woningen in armere wijken, zorgt de gemeente voor sociale huurwoningen in dure wijken. Waar plek vrijkomt in dure wijken wordt ingezet op bouw van sociale huur.

Amsterdam past de 40/40/20-regel voor bouw in het sociale, midden- en vrije huursegment aan naar 50/40/10. Zo komen er meer woningen vrij in de sociale sector waar de woningen het hardst nodig zijn.

Bij het afgeven van bouwvergunningen door de gemeente worden toegankelijkheid (volgens het VN-verdrag Handicap), duurzaamheid en een klimaatparagraaf (met eisen voor isolatie, zonnepanelen en groene energie) bepalende factoren.

Prostitutie

BIJ1 verzet zich tegen het bouwen van een 'erotisch centrum' voor sekswerk ver buiten de stad. Sekswerkers zijn een belangrijk deel van onze stad en mogen dan ook zichtbaar blijven in Amsterdam Centrum.

Klimaat

Alle nieuwe gebouwen krijgen verplicht zonnepanelen en/of groene daken. De gemeente zet zich nog sterker in om ook op alle bestaande gebouwen zonnepanelen en/of groene daken te krijgen.

Alle gebouwen in de gemeente zijn voor 2030 van het aardgas af. Dit is veel sneller dan het landelijke Klimaatakkoord, waar dit pas voor 2050 geldt. 

De gemeente ondersteunt energiecoöperaties  waarin bewoners zelf duurzame energie opwekken, opslaan en delen. De gemeente start een pilot waarin bewonerscollectieven belastingvrij duurzame energie kunnen uitwisselen.

Natuurbescherming

Er komt voor het eind van 2022 in de hele gemeente een vuurwerkverbod voor particulieren. De gemeente organiseert rond de jaarwisseling op centrale plekken vuurwerkshows of lichtshows. Verder mag nergens vuurwerk worden verkocht of afgestoken. Dit geldt ook voor siervuurwerk, in verband met de nadelige gevolgen voor mens, dier en natuur.

VOLT

Duurzaamheid

Het verregaand vergroenen van de stad is dé manier om de hoofdstad weerbaar te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. De Groene Galerij verbindt de woonwijken met het hart van de stad via een groene wandel- en fietsroute langs alle parken en culturele hoogtepunten en verkleint de druk van het massatoerisme in het Centrum.

Wonen

Een pilot in Amsterdam om 500 sociale huurwoningen te bouwen waarvan de huur 10 jaar wordt vastgelegd.

Naar Zaans voorbeeld de bouw van nieuwe koopwoningen via het project betaalbare koop.

Van Wenen leren als voorbeeld voor betaalbare huisvesting van middengroepen.

Toerisme

Huiseigenaren, die hun huis verhuren op populaire verhuursites moeten een groter deel van de kosten van de leefbaarheid iop zich nemen.

Amsterdam neemt het initiatief voor een geregeld overleg met andere Europese steden om best practices uite te wisselen van het over-toerisme.

Erfgoed

We willen dat Amsterdam beter zorgt voor haar cultureel erfgoed om zo het karakter en cultuurhistorische waarde van de stad te beschermen. Erfgoed en cultuur-historische waarden moeten worden verankerd in het nieuwe omgevingsplan.

(Met dank aan Dingeman Coumou)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.