Verslag van de jaarvergadering, gehouden op 21 maart 1998 in de Hogeschool Amsterdam, Singel 132

1. De voorzitter, de heer Vlasman, opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom op deze eerste dag van de lente. De notulen van de jaarvergaderingen van 15 maart en 29 november 1997 worden ongewijzigd goedgekeurd.

2. Hierna leest de secretaris zijn jaarverslag voor (de tekst van dit verslag is verkrijgbaar bij het secretariaat).
De heer Saxmeier meldt ter correctie dat de leden van de Werkgroep Waakhond iedere week bijeenkomen in plaats van om de twee weken. De voorzitter merkt op dat het werven van nieuwe verenigingsleden een uiterst lastige zaak is. Er is een nieuwe folder in de maak, maar de hulp van de leden bij de ledenwerving blijft onmisbaar.

3. Namens de Werkgroep Waakhond memoreert de heer Saxmeier dat deze inmiddels vijf jaar op het Stadhuis de ter visie liggende bouwplannen inziet. Sinds het aantreden van de nieuwe voorzitter van de Welstandscommissie twee jaar geleden is het oordeel van de Werkgroep Waakhond soms minder streng dan de Welstandscommissie zelf. Voor de Werkgroep Waakhond geldt als nadeel dat zij zelden in staat is om aan de achterzijde van panden te kijken; gelukkig is o.a. ten aanzien van balkons, mits redelijk vormgegeven, de Welstandscommissie kritisch.
Het resultaat van vijf jaar controle is moeilijk aan te geven, ook omdat zaken, waarover men niet was geïnformeerd, uiteindelijk niet zijn gerealiseerd. Niettemin blijft het werk zeer zinvol, al is het groepje van drie (de heren Amende, Saxmeier en Goldstein) wat kleinaanvulling is zeer gewenst - het werk is overdag en men moet redelijk tekeningen kunnen lezen, maar vooral doorzien. De heer Goldstein vult hierbij aan dat iedere donderdag van 9.30-11.30 uur circa 25 à 35 bouwplannen worden doorgenomen en al dan niet van een zienswijze (bezwaarschrift) worden voorzien. Deze zienswijze wordt via een adhesiebrief van de vereniging bevestigd. Wellicht zou het goed zijn om aan B. & W. en de Dienst Binnenstad de officiële status van de Werkgroep Waakhond door te geven. Er zijn diverse categorieën van vergunningen c.q. meldingsplicht. Aan B. & W. zou moeten worden verzocht om categorie 20 (dat zijn sloopvergunningen) wèl door de werkgroep te laten inzien om te kunnen beoordelen, of deze terecht zijn.
Ten slotte willen de heren Saxmeier en Goldstein graag het oordeel van de vergadering over de voorgenomen plaatsing van een aantal tekstborden in de Oudemanhuispoort. Tegen de in november 1997 verleende monumentenvergunning is bezwaar aangetekend, omdat er niet, zoals in de vergunning is vermeld, overleg heeft plaatsgevonden met degenen die bedenkingen hebben ingebracht. Inmiddels heeft behandeling van dit bezwaarschrift plaatsgevonden voor de Bezwaarschriftencommissie. Het verzet tegen aantasting van de architectuur geldt slechts voor twee panden die monument zijn en de overige zes niet; daarnaast zijn het teksten die niemand begrijpt met slechts vermelding van de initialen van de auteurs (de heer Saxmeier leest er enkele voor); ten slotte kost dit project ruim 2,5 ton, terwijl er een stop is op de aanschaf voor boeken bij de Universiteit. Formeel gezien hebben wij geen poot om op te staan, de borden zijn al klaar dus dit betekent kapitaalvernietiging; maar plaatsing is ook gekoppeld aan een binnenkort gepland symposium en zou verdere inspraak zeker een half jaar vertraging geven.
Voorgesteld wordt om een brief te schrijven dat, als de Bezwaarschriftencommissie positief adviseert, wij ons bezwaarschrift intrekken en geen beroep zullen instellen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht, onder aantekening dat wij ons bezwaar tegen aantasting van de architectuur handhaven. Met tekenen van instemming gaat de vergadering hiermede akkoord.

4. De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening 1997 (de tekst is verkrijgbaar bij het secretariaat). Er zijn geen vragen of opmerkingen over de jaarrekening.

4.1 De kascontrole is verricht door de heer Belmon en mevr. Van der Linden. Door een misverstand was de heer Kaptijn niet uitgenodigd, hoewel hij zich vorig jaar wel beschikbaar had gesteld. De verklaring van de Kascommissie wordt voorgelezen en door middel van tekenen van instemming wordt de penningmeester décharge verleend.

4.2 De Kascommissie, inclusief de heer Kaptijn, stelt zich wederom beschikbaar.

4.3 Over de begroting 1998 zijn geen vragen.

5. Bij de rondvraag merkt de heer Goldstein op, dat de Vereniging Open Monument destijds is opgericht, omdat de Bond Heemschut er niet in slaagde, een groot publiek enthousiast te maken voor het behoud van monumenten. Recent is de Vereniging Open Monument opgegaan in de Bond Heemschut. De verdere ontwikkelingen zullen goed in de gaten worden gehouden.
De heer Belmon pleit ervoor om op de diverse Amsterdamse radio- en tv-zenders reclame voor de diverse verenigingen te maken.
Op een vraag van mevr. Van der Linden over het vernieuwde grachtenprofiel (zonder Amsterdammertjes en betonblokken) wordt de heer Schoonenberg verzocht, hierop nadere uitleg te geven. In de afgelopen jaren zijn diverse nota's verschenen over verbetering van en meer aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Er is thans een positieve ontwikkeling die wij als vereniging zeker kunnen ondersteunen, doordat de tot nu toe gebruikte betonsteen wordt vervangen door gebakken klinkers; er wordt meer eenheid nagestreefd bij het straatmeubilair, dat ook zoveel mogelijk wordt beperkt. De ervaring tot nu toe (Herengracht, Haarlemmerdijk) is dat na het verdwijnen van de paaltjes het leefklimaat blijft behouden en de straten er weer aantrekkelijk uitzien.
Ter aanvulling deelt de heer Schoonenberg nog mede dat de historische grachtenlantaarns weer volop in de belangstelling staan. De destijds aangebrachte plastic kappen op de gietijzeren masten zijn aan vervanging toe. Als proef zullen binnenkort op de Westermarkt kroonlantaarns terugkomen als voorbeeld van mogelijke verdere vervangingen. De aanwezigen zijn hierover verheugd. De nieuwe verlichting geeft wit licht, het zijn QL-lampen.
De heer Gerritsen oppert, ter vergroting van het ledenbestand, bij het St. Nicolaasboekje een aanmeldingskaart of cadeaubon voor een abonnement op te nemen, hetgeen inderdaad de bedoeling is.
De heer Weggelaar vraagt zich af, waar de gevelsteen van het 'huis van Vondel' (hoek Singel/Raadhuisstraat) is gebleven, waarop wordt gemeld dat deze in het gebouw is ingemetseld.
Nadat de heer Otten nog enige voorgenomen excursies naar Mercatorplein en Olympisch Stadion heeft doorgegeven, sluit de voorzitter om 12.25 uur de vergadering, onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun bijdrage. a een korte pauze gaf vervolgens Onno Boers een interessante dialezing over gevelstenen.

(Uit: Binnenstad 171, jul./aug. 1998)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.