Op de bres voor Amsterdam XVIII

Een Binnengasthuisterrein van en vóór iedereen!

Een overweldigende meerderheid van betrokken burgers heeft getoond met hart voor het Binnengasthuisterrein en haar omgeving en met oog voor de werkelijkheid van alledag nieuwe plannen voor dit gebied uiterst kritisch te ontvangen. Dit heeft er toe geleid dat er in toenemende mate zorgvuldig en behoedzaam met het in historisch en andere opzichten unieke BG-terrein wordt omgegaan. Om recht te doen aan de getoonde betrokkenheid en om de gezamenlijke inzet van burgers vaste vorm te geven werd op 9 juli 2001 de Vereniging Openbaar en Leefbaar Binnen Gasthuisterrein en omgeving (VOLBG) opgericht.
Bedreigde bebouwing aan de Kloveniersburgwal.

Doel van de VOLBG is het beschermen en waar nodig verbeteren van de kwaliteiten van het Binnengasthuisterrein en omgeving waarbij optimaal recht wordt gedaan aan de belangen van gebruikers van dit waardevolle stukje binnenstad: (buurt)bewoners/-ondernemers, culturele instellingen, studenten en personeel van de UvA, gebruikers van de openbare ruimte en doorgangsroutes en liefhebbers van de historische bebouwing en structuur.
Om dit te bereiken inventariseert de VOLBG de belangen van genoemde gebruikers en informeert hen over plannen die hun belangen versterken of bedreigen. Raadpleging van deskundigen en optimale samenwerking met relevante diensten en organisaties (gemeentelijk of van derden) moet leiden tot evenwichtige vertegenwoordiging. Het Cuypersgenootschap, de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, de betrokken wethouder, de BewonersCommissie Binnen Gasthuis, buurtbewoners/ondernemers en UvA-medewerkers hebben deelname of medewerking toegezegd. Als zodanig is de VOLBG 'platform' en 'eerste lijn aanspreekpunt' voor alle betrokkenen bij planvorming voor het Binnengasthuisterrein en fungeert als onafhankelijk 'bewaker' van een openbaar, leefbaar, toegankelijk en historisch waardevol stuk binnenstad.

Een vereniging en een bestemmingsplan van en vóór iedereen!

Het plan voor een mega-universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam op het BG-terrein is verworpen en de gemeenteraad is akkoord gegaan met een aantal uitgangspunten / randvoorwaarden voor een bestemmingsplan BG-terrein. Naast het beschermen (woningbouw) en verbeteren (semi- openbare hoven) van de kwaliteiten van het gebied voorzien deze uitgangspunten in de vestiging van een bescheiden faculteitsbibliotheek Geesteswetenschappen van de UvA (pakweg de helft van het oorspronkelijke UB-plan). Het resultaat: een conceptbestemmingsplan, doet echter onvoldoende recht aan bestaande kwaliteiten van het gebied en ontbreekt 'oog voor de werkelijkheid van alledag'. De vestigingslocatie voor de faculteitsbibliotheek blijkt aanzienlijk ruimer dan in de uitgangspunten aangegeven. Woningen en openbare ruimte met bewonerstoezicht komen (onnodig!) in UvA-bezit. De doorgangsroute op het terrein komt in de knel. En rijksmonumenten zijn nu al weggedacht terwijl vestiging in eerste instantie d.m.v. vernieuwbouw moet plaatsvinden. Dit tegen de wens van gemeenteraad en burger in!
Als lid van de VOLBG kan men er mede zorg voor dragen dat ook in de toekomst de kwaliteiten van dit stukje Amsterdams stadshart beschermd en waar mogelijk verbeterd worden. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het bestemmingsplan BG-terrein er een wordt van en vóór iedereen en niet slechts van en vóór een UvA als gretige projectontwikkelaar.

Aart Jan Hoolsema, voorzitter VOLBG
Email: VOLBG+comp@nion.demon.nl

(Uit: Binnenstad 191, december 2001.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.