Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden in het Bethaniënklooster d.d. 16 april 2011

 1. Opening
  Om 10.00 uur opent de voorzitter de vergadering. Hij vertelt dat het afgelopen jaar in verschillende opzichten heel succesvol was. De Vereniging is het afgelopen jaar gegroeid en de maandelijkse borrel, waarop leden zich op de hoogte kunnen stellen van de actuele activiteiten van de Vereniging is een geslaagd evenement. De meer inhoudelijke resultaten zullen worden toegelicht door de secretaris.
  Het belangrijkste punt van de vergadering van vandaag is de begroting vast te stellen. Als hier geen overeenstemming over gevonden kan worden, kan het bestuur niet doorgaan met de procedure om een medewerker aan te stellen.
 2. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 6 maart 2010 worden ongewijzigd vastgesteld.
 3. Enkele vrijwilligers van het afgelopen jaar krijgen een bloemetje (foto: Noortje Eijkelboom).
  De secretaris geeft een toelichting bij het Algemeen Jaarverslag. In 2010 is de binnenstad op de Werelderfgoedlijst van de Unesco geplaatst. De Unesco heeft drie belangrijke aanbevelingen gedaan: reclamerichtlijnen, goed gedrag afdwingen in het publieke domein, en de bestemmingsplannen dienen beschermend te zijn. Bovendien zal er elk jaar een monitoring moeten plaatsvinden. Hierin zou de Vereniging als ‘stakeholder’ graag een rol willen spelen.
  De plaatsing op de Werelderfgoedlijst wekt misschien de indruk dat de strijd voor het behoud van de monumentale binnenstad is gewonnen, maar telkens opnieuw blijkt dat een vereniging als de onze toch bestaansrecht heeft. Door de inzet van de Vereniging, met name door Hendrik Battjes, is de Hoogbouwvisie van de gemeente, onderdeel van de Structuurvisie Amsterdam 2040, aangepast. In de gemeenteraad zijn drie moties aangenomen om de hoogbouw in en rond het centrum terug te dringen.
  Een ander belangrijk resultaat is de beslissing van de gemeente om de Hogesluis te herbouwen. De Hogesluis over de Amstel is een rijksmonument en normaliter zou dat helemaal niet bedreigd worden, maar de sluis is het afgelopen jaar geheel ontmanteld en de dienst IVV heeft zelfs buiten medeweten van BMA en in strijd met de verleende vergunning delen van de 17de-eeuwse kern van de brug gesloopt, waardoor het herstel van de brug zoveel duurder uitpakte dan begroot dat de gemeente serieus overwoog om de brug niet te restaureren, maar te vervangen door een eenvoudige betonnen wipbrug. De VVAB vond dit echter onacceptabel en dreigde de zaak bij de rechter aan te vechten. Omdat de gemeente vreesde dat de goedkopere wipbrug door de extra kosten voor procedures en voor de opgelopen vertraging die deze met zich zouden meebrengen, uiteindelijk duurder zou kunnen uitpakken dan de kosten voor de restauratie, heeft men toch voor herstel gekozen.
  Het derde belangrijke punt is dat de Vereniging, in samenwerking met andere monumentenorganisaties en bewoners, de rechtszaak om het BG-terrein heeft gewonnen. Voor deze zaak is al meer dan tien jaar strijd gevoerd, maar de rechter heeft nu de monumentenvergunning vernietigd. De uitspraak van de rechter is bovendien zo duidelijk dat hoger beroep kansloos lijkt.
  Een aantasting die de Vereniging niet heeft kunnen tegenhouden is de verbouwing van het orde 2-pand aan de Oudezijds Voorburgwal op de hoek van de Heintje Hoeksteeg. Het museum Ons’ Lieve Heer op Solder heeft dit aangekocht als uitbreiding van het museum. Hiertoe zal het ingrijpend worden verbouwd door Felix Claus. Omdat er een positief advies lag van de Welstandscommissie, was de kans dat we deze zaak zouden winnen heel klein. Omdat bovendien het gevaar bestond dat deze zaak – als we die zouden verliezen – negatieve jurisprudentie oplevert, die de bescherming van andere orde 2-panden in de toekomst bemoeilijkt, heeft de Vereniging ervoor gekozen hier formeel geen bezwaar tegen in te dienen.
  Tenslotte meldt de secretaris van de Vereniging dat het ledenaantal het afgelopen jaar met 122 is toegenomen; eind 2010 telde de VVAB 2607 leden. Naast de verspreiding van folders door vrijwilligers vervullen de website en het feit dat de VVAB regelmatig in de publiciteit komt daarbij een belangrijke rol.
  Naar aanleiding van de behaalde resultaten van het afgelopen jaar stelt Guido Frankfurther voor om in 2011 een grote ledenwerfactie te organiseren waarbij huis aan huis in geadresseerde enveloppen een pamflet wordt verspreid, waarin deze resultaten worden vermeld met de oproep om lid van de Vereniging te worden.
  Herman Pinkse wil graag nog een behaald succes melden, namelijk het tegenhouden van de nieuwbouw in de Nieuwe Jonkerstraat.
 4. Financieel jaarverslag
  Gérard van Heusden doet verslag van de bevindingen van de kascommissie. Samen met Jan Fraijman heeft hij de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Hij merkt op dat het vermogen van de Vereniging enigszins is afgenomen en verder heeft de commissie geconstateerd dat er een verschuiving van kosten heeft plaatsgevonden van het blad Binnenstad naar kantoorkosten. Om de kosten voor Binnenstad – dat volgens de commissie zeker moet blijven bestaan – terug te brengen, doet de commissie de suggestie om het blad minder vaak te laten verschijnen, waarbij wel het aantal pagina’s wordt opgevoerd, zodat de verzendkosten verminderen. Ook doet zij het voorstel om uit te zien naar bedrijven die de Vereniging willen ondersteunen.
  Ruut Spaargaren heeft een vraag over de balans: Wat is precies het fonds bijzondere baten?
  De penningmeester antwoordt dat dat fonds al jaren bestaat; het is een verbijzonderd deel van het eigen vermogen, dat tot stand gekomen is uit buitengewone gaven en inkomsten verworven buiten de reguliere contributie, zoals de royalty’s van een CD-opname die Gustav Leonhardt aan de Vereniging heeft geschonken. Theo Voss vraagt of de ledenvergadering ook gaat over de bestemming van dit fonds – dan zou het in de begroting moeten voorkomen. Ook wijst hij erop dat de rente van dat fonds ook aan het fonds moet worden toegekend. Tenslotte wil hij zijn waardering uitspreken voor het werk van de excursiecommissie, al valt hem op dat de uitgaven en inkomsten van deze commissie buiten de jaarrekening worden gehouden. Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de kascommissie. Jan Fraijman heeft aangegeven dat hij zou willen stoppen met zijn werk voor de kascommissie. Erwin Meijers (Hilversum) biedt aan om hem te vervangen.
  Herman Pinkse merkt op dat de ‘overige kosten’ ten opzichte van het vorige jaar zijn verdubbeld. De penningmeester antwoordt dat dit o.m. komt door de uitgaven voor vrijwilligersbijdragen, die dit jaar voor het eerst zijn uitgekeerd en de aanschaf van 500 boeken van Geert Mak à € 10,00 – het cadeau voor nieuwe leden.
  Guido Frankfurther vraagt of volgend jaar iets transparanter kan worden aangegeven welk deel van de bureaukosten aan Binnenstad en aan de website worden toegekend.
  Het bestuur wordt decharge verleend.
  Begroting 2011
  Manja Houba merkt op dat er nog geen acceptgirokaarten zijn verstuurd. Zij is bang dat de begrote inkomsten zullen tegenvallen, aangezien de contributie vorig jaar is verhoogd. De voorzitter antwoordt dat ook als de contributies zullen tegenvallen er een voldoende financiële buffer is. De begroting wordt in de voorgestelde vorm vastgesteld.
 5. Bestuursmutaties
  De bestuursleden Sebastiaan Levelt, Dick van der Kroon en Walther Schoonenberg zijn volgens het rooster van aftreden herkiesbaar. Zij worden alle drie opnieuw benoemd. De voorzitter tekent daarbij aan dat – mocht een van deze leden in de loop van dit jaar als medewerker van de Vereniging worden benoemd, en de vacature niet binnen het bestuur kan worden vervuld – er in het najaar wellicht opnieuw een Ledenvergadering zal worden gehouden omdat de beoogde medewerker geen lid van het bestuur zal zijn.
 6. Functieomschrijving betaalde medewerker
  Guido Frankfurther geeft aan dat hij de functieomschrijving goed vindt; het lijkt hem een goede basis om een geschikte kandidaat te zoeken.
  Manja Houba vraagt wat ‘XXX’ betekent. De voorzitter licht toe dat de naam voor de functie nog niet bekend is.
  Marijke Verberne vraagt hoe deze persoon gerekruteerd wordt. De voorzitter antwoordt dat er geen advertentie in de dagbladen zal komen.
 7. Werkgroepen
  Werkgroep Waakhond
  David Mulder geeft een aantal voorbeelden van de belangrijkste kwesties die het afgelopen jaar in de werkgroep Waakhond de revue zijn gepasseerd. Behalve het orde 2-pand op de hoek van de Oudezijds Voorburgwal en de Heintje Hoeksteeg, dat aan de binnenzijde vrijwel geheel gesloopt zal worden, noemt hij Herengracht 12, een zaak die zich al enkele decennia voortsleept. De buitengevel ziet er nu weer fatsoenlijk uit. Binnen is echter een 17de-eeuwse trap gesloopt omdat de inspecteur niet heeft gehandhaafd. Verder zijn o.m. zienswijzen geschreven tegen de sloop van Raamsteeg 6 en tegen de verbouwing van het pand van Hare Krishna op de Wittenburgergracht. Voor de overige zaken wordt hier verwezen naar het afzonderlijke verslag van de werkgroep Waakhond, dat gepubliceerd is op de website. In het algemeen wordt opgemerkt dat bouwplannen door de nieuwe wetgeving korter ter visie liggen, waardoor deze steeds vaker in een vooroverleg worden besproken en geaccordeerd.
  Naar aanleiding van een vraag uit de zaal stelt de voorzitter voor om op de website de procedure van ter visie legging en bezwaar duidelijk uit te leggen.
  Werkgroep Water
  Ruut Spaargaren doet verslag van de werkgroep Water. Hij bekijkt iedere week de berichten van Waternet. De laatste tijd zijn er veel aanvragen gedaan om de omvang van woonboten te maximaliseren. Hierdoor dreigt gezien vanaf de wal een wand van woonboten te ontstaan, die het zicht op de gracht belemmeren. Een belangrijk resultaat is dat besloten is om de woonboot t.o. Prinsengracht 239 te verhuizen naar de Oostenburgergracht.
  Marie-Jeanne van Hövell tot Westerflier merkt op dat we binnen de Vereniging al jaren over het woonbotenprobleem spreken, maar dat zij niet het idee heeft dat er in feite iets verandert. Zij vraagt of er in het Unesco-rapport een passage over woonboten is opgenomen. De voorzitter antwoordt dat we niet de illusie moeten hebben dat er erg veel gaat veranderen; het het water wordt wel heel belangrijk genoemd, maar daar zijn geen consequenties aan verbonden en gezien de financiële belangen die met de woonboten gemoeid zijn, is dit ook niet te verwachten. Wel zijn er in het laatste bestemmingsplan voor het water 47 alternatieve locaties voor woonboten buiten de binnenstad vastgesteld, waardoor er meer ruimte tussen de boten moet ontstaan. Het verhuizen van boten vindt echter plaats op basis van vrijwilligheid.
  Mevrouw Beynes merkt op dat woonboten vaak een groot deel van de openbare ruimte vóór hun ligplaats privatiseren. Ruut Spaargaren geeft aan dat in de nieuwe nota veel aanzetten worden gegeven om te zoeken naar een betere regulering van het kade- en oevergebruik. Deze nota zou nog dit jaar gepubliceerd moeten worden.
  Excursiecommissie
  Manja Houba doet verslag van de excursiecommissie. Deze commissie heeft het afgelopen jaar heel goed gefunctioneerd. Er zijn in 2010 tien excursies en drie lezingen georganiseerd, de laatste soms in combinatie met een excursie. Vijf excursies bestonden uit twee groepen, een excursie zelfs uit drie. In totaal hebben hier 421 mensen aan deelgenomen. Doordat de excursies zo goed lopen en de organisatie daarvan veel tijd vergt, is de commissie ontheven van haar voormalige taak om tevens leden te winnen. Helaas hebben drie leden besloten met het werk te stoppen vanwege communicatieve problemen met de Vereniging. De twee andere leden zullen het werk echter voortzetten en naar uitbreiding van de commissie zoeken. 


Wegens tijdgebrek wordt de rondvraag van de agenda geschrapt. Iedereen wordt echter uitgenodigd om zijn vragen naar voren te brengen tijdens een van de maandelijkse borrels.


[Agenda]

[Notulen] (PDF-bestand)

(Uit: Binnenstad 249, december 2011)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.