Zaterdag 22 maart 2014
Bethaniënklooster, Barndesteeg 6B

Aankondiging Algemene Ledenvergadering VVAB

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Zaal open vanaf 13.30 uur

14.00-16.00 uur: Huishoudelijk gedeelte (alleen openbaar voor leden)

1. Opening door de voorzitter.
2. Vaststelling notulen van de ALV van 6 april 2013.
3. Vaststelling Algemeen Jaarverslag 2013 : toelichting door de secretaris.
4. Financieel jaarverslag 2013 en Begroting 2014 : toelichting door de penningmeester; verslag van de kascommissie ; vaststelling en dechargeverlening; (her)benoeming leden van de kascommissie.
5. Bestuurssamenstelling. De leden Minne Dijkstra (voorzitter), Dingeman Coumou (secretaris), Sebastiaan Levelt en David Mulder treden uit het bestuur. Van het lid Dick van der Kroon verloopt de termijn, maar hij is verkiesbaar.
Het bestuur stelt voor de volgende leden te (her)benoemen als bestuursleden: Yellie Alkema, Els Iping, Dick van der Kroon en Fred Kramer. Het bestuur regelt onderling de verdeling van de verschillende verantwoordelijkheden.
Het bestuur stelt tevens voor Jos Otten te benoemen als voorzitter (en daarmee tevens als bestuurslid). Op de ALV zal het bestuur deze voordracht toelichten.

N.B. Naast de bestuursvoordracht om Jos Otten te benoemen tot voorzitter heeft zich per brief een tegenkandidaat gemeld, nl. Hans Tulleners. De statuten schrijven een stringente regeling voor:
"4.2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht is bevoegd het bestuur. De voordracht wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld.
4.3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is."
Dat betekent dat alleen over voordrachten kan worden gestemd wanneer tenminste 2/3 van de leden, dat wil zeggen zo'n 1800 leden, vertegenwoordigd is. Deze bepaling strookt niet met de geest van vandaag maar is niettemin van kracht. Het bestuur wil echter meer recht doen aan de positie van de ALV door de volgende werkwijze te volgen. Het bestuur legt de voordracht voor aan de ALV en vraagt daarover, hoewel onverplicht, een oordeel via een schriftelijke stemming. Mocht deze stemming bij gewone meerderheid uitwijzen dat de voordracht van het bestuur wordt afgewezen dan zal het bestuur deze voordracht terugnemen voor nader beraad.

Het Bethaniënklooster tijdens de restauratie (foto Maarten Brinkgreve).

6. Verslagen van de verenigingscommissies: Werkgroep Waakhond Werkgroep Water en Excursiecommissie
7. Rondvraag en sluiting

16.00-16.30 uur: Pauze
16.30-17.00 uur: Na afloop van de ALV geeft Walther Schoonenberg een lezing over de Bethaniënbuurt en de plaats van het Bethaniënklooster daarin.
17.00-18.00 uur: Afsluitende borrel

[Notulen]

(Uit: Binnenstad 262, januari/februari 2014)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.