Zaterdag 25 april 2015
Bethaniënklooster, Barndesteeg 6B

Aankondiging Algemene Ledenvergadering VVAB

De ALV op 22 maart 2014 in het Bethaniënklooster.

Zaal open vanaf 13.00 uur

13.30-15.00 uur: Huishoudelijk gedeelte (alleen voor leden)

 1. Opening
 2. Vaststelling van de notulen van de ALV van 22 maart 2014.
  Zie: Binnenstad 264, mei/juni 2014.
 3. Vaststelling Algemeen jaarverslag 2014: toelichting door de secretaris [PDF-bestand]
 4. Financieel jaarverslag 2014 en Begroting 2015: toelichting door de penningmeester; [PDF-bestand]
  verslag van de kascommissie; vaststelling en dechargeverlening; (her)benoeming leden van de kascommissie.
 5. Voorstel tot wijziging van de statuten, art. 4 en 12. [PDF-bestand]
  N.B. De oude statuten luiden als volgt: [PDF-bestand]
 6. Bestuurssamenstelling. Volgens het rooster van aftreden treden af: Jaap Evert Abrahamse, Hans Lurvink en Gerrit Vermeer. Hans Lurvink en Gerrit Vermeer zijn herkiesbaar.
  Het bestuur draagt Diana Wind voor als bestuurslid.
 7. Verslagen van de verenigingscommissies: Werkgroep Waakhond, Werkgroep Water en Excursiecommissie.
 8. Rondvraag en sluiting

[Notulen]

15.00-15.30 uur: pauze

15.30-16.30 uur: forumdiscussie over 40 jaar VVAB
Dit jaar bestaat de VVAB 40 jaar. Walther Schoonenberg houdt een inleiding over het ontstaan van de Vereniging en de belangrijkste resultaten die de VVAB in de afgelopen vier decennia heeft bereikt, vaak in goede samenwerking met Bureau Monumentenzorg. Aansluitend hierop volgt een discussie met Aart Oxenaar – de nieuwe directeur van de afdeling Monumenten en Archeologie, Jeanine van Pinxteren – stadsdeelbestuurder, Theo Rouwhorst - oud-medewerker van Bureau Monumentenzorg, André van Stigt - architect, en Gerrit Vermeer - architectuurhistoricus (UvA) en bestuurslid.

40 jaar Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Op 6 maart 1975 werd op voorstel van monumentenredder Geurt Brinkgreve in hotel Krasnapolsky de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad opgericht. De VVAB was een voortzetting van de Vereniging Vrienden van Diogenes, de in 1962 opgerichte vriendschapsvereniging van de restaurerende instelling Diogenes. De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad had als doel: ‘het bundelen van en gestalte geven aan de groeiende belangstelling voor het behoud en het herstel van de Amsterdamse binnenstad’. De afgelopen veertig jaar heeft de VVAB steeds op de bres gestaan voor het behoud en herstel van de Amsterdamse binnenstad, o.m. door brieven en raadsadressen te schrijven en zo nodig ook juridische procedures te voeren. Vaak werd daarbij op de achtergrond samengewerkt met het Bureau Monumentenzorg. Inmiddels hebben zich in de monumentenzorg grote veranderingen voorgedaan. Herbouwde het Bureau Monumentenzorg (BMZ) aanvankelijk nog monumenten die in bouwkundig slechte staat verkeerden en had het bureau nog de taak te waken over het gehele stadsbeeld, de opvolger van het voormalige bureau waagt zich daar niet meer aan. De ambtelijke monumentenzorg heeft zich steeds verder teruggetrokken op haar wettelijke taak: het adviseren over vergunningsaanvragen bij monumenten. Het waken over de monumenten en het stadsgezicht laat zij over aan Bouw- en Woningtoezicht en aan de Welstand. Dit roept de vraag op wie er in de toekomst zorg draagt voor het herstel van monumenten, de eenheid in het stadsbeeld en de kwaliteit van historiserende ontwerpen.

Vanaf 16.30 uur: afsluitende borrel

(Uit: Binnenstad 269, maart/april 2015)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.