Algemeen Jaarverslag 2018

Het algemeen verslag heeft betrekking op het verenigingsjaar 2018, waarbij de nadruk ligt op de periode na de Algemene Ledenvergadering van 25 mei 2018.

Inleiding

Het bestuur van de vereniging streeft ernaar het gemeentelijk beleid in een vroeg stadium te beïnvloeden door tijdig in te springen op de gemeentelijke planvorming, met name ten aanzien van de voorgenomen energietransitie (1), de inrichting van de openbare ruimte (2), het (binnen)water (inclusief herstel van kades en bruggen) (3) en de leefbaarheid van de binnenstad. (4) Het lijkt erop dat hierbij hoe langer hoe meer punten die de vereniging inbrengt worden overgenomen.
De gemeente zet de komende jaren hoog in op het terugdringen van de CO2-uitstoot, het autoluw maken van de binnenstad, het versterken van kades en bruggen en het terugdringen van overlast veroorzaakt door het toegenomen toerisme. (5) In het kader van de voorgenomen verduurzaming (amsterdam aardgasvrij en CO2-neutraal) zijn de afgelopen jaren het gas- en elektriciteitsverbruik en de geschiktheid van de daken voor het aanbrengen van zonnepanelen geïnventariseerd. Hieruit blijkt o.m. dat ruim tweederde van de daken in de binnenstad hiervoor geschikt wordt geacht. (6) Daarnaast wordt eigenaren, voorafgaand aan voorgenomen kadeherstel, verzocht funderingsherstel te plegen, wat op grote schaal leidt tot de verdieping van souterrains en kelders. Naar verwachting zullen de voorgenomen verduurzaming, de inrichting van de openbare ruimte en het kadeherstel ook ingrijpende gevolgen hebben voor de monumenten en het aanzien van de stad. Om overlast veroorzaakt door het toerisme terug te dringen ontwikkelt de gemeente beleid om een nieuw evenwicht te vinden tussen bewoners en recreanten, en een betere balans tussen kosten en baten van de bezoekerseconomie. Daarnaast wordt gezocht naar middelen om meer ruimte te creëren op straat en bezoekers meer over de stad te spreiden.
Op grond van haar statuten beschouwt de vereniging het als haar primaire taak om de effecten van al deze gemeentelijke ontwikkelingen op de monumentale waarden van de gebouwde omgeving en het woon-, werken leefklimaat in de stad in de gaten te houden, zodat de bestaande culturele waarden kunnen worden doorgegeven aan toekomstige generaties.

Bouwplannen en monumenten

Twee keer per maand beoordeelt de werkgroep Waakhond de aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen. De aantasting van monumenten, o.m. ten gevolge van het Bouwbesluit vormt daarbij een blijvend punt van aandacht. Om ook in een vroeg stadium kennis te nemen van belangrijke bouwplannen wonen werkgroepleden eens in de drie weken de openbare vergadering bij van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Deze CRK, voorheen Commissie Welstand en Monumenten, adviseert de gemeente, in casu stadsdeel Centrum, over de vergunningverlening. O.m. het bezwaar van de vereniging tegen de restauratieplannen van de Oude Kerk in het kader van de subsidieregeling instandhouding Monumenten 2018 – en de intrekking hiervan – is van bovenbeschreven activiteiten een gevolg.
Regelmatig ontvangt de vereniging ook meldingen van bewoners over illegale verbouwingen, sloop, reclame etcetera. Nader onderzoek leidt dan vaak tot een verzoek om handhaving.
Daarnaast worden nieuwe ontwikkelingen op de voet gevolgd. Zo is er een Klimaatakkoord voor stadsdeel Centrum in de maak. Wat betekent dit voor de monumentale binnenstad?

Naar verwachting zal de nieuwe Omgevingswet (2021), die o.m. de Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht (WABO) moet vervangen, grote gevolgen hebben voor het toekomstige proces van vergunningverlening. De – in 2018 ingestelde – expertisegroep Juridische zaken ondersteunt de vereniging niet alleen bij het voeren van juridische procedures, maar tracht tevens in een vroeg stadium meer grip te krijgen op de toekomstige weten regelgeving.
In hoeverre de VVAB ook de gemeentelijke planvorming ten aanzien van de stedenbouwkundige ontwikkeling (7) systematisch moet volgen is binnen het bestuur nog punt van discussie. In het verleden heeft de vereniging hier invloed op uitgeoefend door inspraak op de 'structuurnota' (tot 2040) en momenteel tracht zij hoogbouw die vanuit de binnenstad duidelijk zichtbaar is (zoals sluisbuurt), tegen te houden.
Speerpunten t.a.v. de gebouwde omgeving en monumenten voor de komende drie jaar:
- Energietransitie zonder afbreuk aan de monumenten
- Erfgoedbescherming in stand houden onder de verwachte Omgevingswet (2021)
- Bescherming van monumentale waarden die bedreigd worden door het Bouwbesluit

Openbare ruimte en water

Het gemeentelijk welstandsbeleid op het gebied van de openbare ruimte en de waterstructuur is veel minder uitgewerkt dan dat ten aanzien van de gebouwde omgeving. Zo zijn er geen of weinig regels ten aanzien van de vormgeving van bijvoorbeeld straatmeubilair, bruggen en schepen, wat het bemoeilijkt om hier grip op te krijgen. De VVAB streeft echter naar een zo leeg en terughoudend mogelijke inrichting van de openbare ruimte, o.m. door het terugdringen van (bewegende) reclames, en ondersteunt het voornemen van de gemeente om de binnenstad zoveel mogelijk autoluw te maken.
Speerpunten t.a.v. de (inrichting van de) openbare ruimte voor de komende drie jaar:
- Autoluw maken van de binnenstad (o.m. wandelpromenade Keizersgracht)
- Lege en eenduidige inrichting van de openbare ruimte, met behoud van het historische karakter

Om de overlast op het water terug te dringen heeft de werkgroep Water in de aanloop naar het vaststellen van het beleid de gemeentelijke vaarnota's becommentarieerd. Zo heeft de vereniging in de raadscommissie ingesproken op de nieuwe Nota Welstand op het Water (2018) aangaande kwaliteit en onderhoud van liggende schepen en arken. Ook heeft de werkgroep de gemeente (ongevraagd) geadviseerd over de noodzaak van het versneld ontwikkelen van digitale handhaving op het water. Dit lijkt effect gehad te hebben, want de nieuwe Nota Varen (2019) spreekt zich uit voor de ontwikkeling van de zogenaamde 'digitale gracht', voor een meer effectieve en efficiënte handhaving. Daarnaast heeft de werkgroep deelgenomen aan het zogenaamd 'Bestuurlijk Overleg Programma Varen' ter voorbereiding van de nieuwe gemeentelijke Nota Varen. Kernpunten waren het reduceren van de drukte en overlast op het water door o.a. een restrictief vergunningenbeleid en het aanpakken van de overlastgevende illegale passagiersvaart. Om binnen de VVAB meer kennis over de historie van het water en de grachten te verspreiden is een start gemaakt met het ontwikkelen van een cursus over het Amsterdamse binnenwater.
Hiernaast wil de werkgroep Water het komende jaar de planvorming ten aanzien van het voorgenomen herstel van de kades en bruggen, en de gevolgen hiervan voor het 'Beschermd stadsgezicht' met interesse, maar kritisch volgen. Speerpunten t.a.v. het openbare water voor de komende drie jaar:
- Terugdringen van de overlast op het water Waarborgen van de bescherming van monumentale kades, bruggen en sluizen

Leefbaarheid

Om overlast veroorzaakt door het toerisme terug te dringen en een nieuw evenwicht te vinden tussen bewoners en recreanten streeft de vereniging ernaar meer ruimte op straat te creëren en de openbare ruimte zoveel mogelijk vrij te houden van (brugvleugel)terrassen. Om het 'laagwaardige' toerisme af te remmen tracht zij onder meer de ontwikkeling van nieuwe (ook bijzondere) hotels tegen te gaan, Airbnb terug te dringen en touringcars daadwerkelijk uit de binnenstad te weren.
Hiertoe voert de werkgroep Balans overleg met ondernemers uit o.m. de horecabranche om de overlast in de binnenstad terug te dringen. In juni 2018 werd een 'pact' gesloten tussen de VVAB, Amsterdam City en de Koninklijke Horeca nederland om gezamenlijk op te treden voor een 'leefbaar en gastvrij klimaat' in de Amsterdamse binnenstad. In een 'position paper' zijn een aantal belangrijke gemeenschappelijke standpunten en uitgangspunten vastgesteld, waarbij tevens werd aangegeven dat de organisaties ieder ook hun eigen prioriteiten hebben. De instanties zijn het met elkaar eens dat er maatregelen nodig zijn om de leefbaarheid van de binnenstad te behouden, zoals de beperking van B&B, een hotelen horecastop in het centrum en andere overbelaste gebieden, en minimaal twee meter doorloopruimte op de stoepen.
In 2015 deed de werkgroep Balans een voorstel voor beperking van rondleidingen met gidsen en beperking van het aantal personen dat daaraan deelneemt. Na veel overleg en gelobby is het resultaat dat vanaf 2020 geen groepsrondleidingen meer gegeven mogen worden op de Wallen en de groepsgrootte in de overige binnenstad beperkt zal blijven tot vijftien personen
In december 2018 pleitte de vereniging voor de afschaf ng van de raamprostitutie op de Wallen. In een brief aan de burgemeester werd gevraagd de prostitutie op de Wallen naar binnen te verplaatsen, aangezien de sekswerkers een toeristische attractie zijn geworden. 'Haal de ramen weg' en 'Laat de sekswerkers hun diensten aanprijzen via internet en vervolgens uitoefenen in zo veilig mogelijke bordelen', schreef de vereniging. Dat is 'goed voor de vrouwen en goed voor de buurt'. Door het verdwijnen van de raamprostitutie – niet van de prostitutiefunctie – wordt op de Wallen een begin gemaakt om de buurt weer aan de bewoners terug te geven. 'Dan kan er in de oude binnenstad van Amsterdam weer worden geleefd, gewerkt én uitgegaan'
Tot slot zet de vereniging zich in om grootschalige evenementen naar andere stadsdelen te verplaatsen

Nu de stad bij wijze van spreken aan haar eigen succes ten onder dreigt te gaan, is het van belang het 'stedelijk leven' in de binnenstad te behoeden door alle bewoners, eigenaars en gebruikers te stimuleren hiervoor verantwoordelijkheid te nemen. Het bestuur denkt dat de term 'gevoeld eigenaarschap' van de stad hierbij een sleutelbegrip zou kunnen zijn. Een stad die prettig is om in te wonen is ook prettig om in te werken en te recreëren.
Al vaker heeft de VVAB de gemeente gevraagd een visie te ontwikkelen. Na lange tijd zal de gemeente weer een Binnenstadsnota opstellen. Hiertoe heeft zij Zef Hemel uitgenodigd om een toekomstvisie op te stellen en ideeën te opperen om de verwachte groei van het aantal mensen dat in de binnenstad verblijft in goede banen te leiden. Een van de vragen is of het niet mogelijk is om het stedelijk leven ook in andere stadswijken te laten opbloeien.
Speerpunten t.a.v. de leefbaarheid / balans voor de komende drie jaar:
- Afremmen van de groei van het toerisme in de binnenstad door het weghalen of verplaatsen van functies die als een magneet werken op toeristen
- Nadruk op wonen i.p.v. toeristenverhuur; stoppen met vakantieverhuur
- Open houden van de openbare ruimte; terugdringen van terrassen ten gunste van de doorloopruimte voor voetgangers

Al deze doelen tracht de VVAB zoveel mogelijk te bereiken in samenwerking met andere monumentenorganisaties, het gemeentebestuur en overige partijen. Zo wordt er maandelijks een bijeenkomst gehouden van het 'Amsterdam erfgoed Overleg' en vindt er eens per kwartaal overleg plaats met het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Centrum.

Juridische procedures

De onderstaande opsomming geeft een overzicht van de belangrijkste juridische procedures van het afgelopen jaar.

Rode raam in Oude Kerk (foto Wim Ruigrok)

In augustus 2018 tekende de vereniging bezwaar aan tegen de vervanging van het glasin-loodvenster van de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk door een rood raam – een kunstproject van de Stichting de Oude Kerk. Omdat de stichting niet met de vervanging van het raam wilde wachten tot besluit op bezwaar, vroeg de VVAB tevens een voorlopige voorziening aan. De voorzieningenrechter deed op 24 augustus 2018 uitspraak in het kort geding en was van oordeel dat de kans op schade door uitplaatsen en daarna eventueel terugplaatsen – wanneer de vereniging wint in de bodemprocedure – te gering is om de vergunning te schorsen tot het besluit op bezwaar. De Oude Kerk mocht het raam vervangen omdat het zonder noemenswaardig risico op schade aan het monument kon worden uitgenomen en zo nodig weer kan worden teruggezet. Aldus gebeurde. Het bezwaarschrift van de vereniging werd in december 2018 ongegrond verklaard, waarop de vereniging in februari 2019 beroep aantekende bij de rechtbank Amsterdam. De vereniging betoogt in haar beroepsschrift dat de niet-noodzakelijke ingreep in strijd is met artikel 2.15 van de WABO. Het belang van de monumentenzorg wordt met deze ingreep niet gediend. De vereniging onderbouwt deze stelling met de negatieve adviezen van de gemeentelijke dienst Monumenten en Archeologie (MenA) en de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed (RCE). In deze adviezen wordt de komst van het rode raam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk ontraden. De RCE schreef dat de vervanging van het oude raam door een nieuw raam vanuit cultuurhistorisch optiek 'niet de voorkeur' verdient. De vereniging concludeerde dat het belang van de ingreep een 'deugdelijke motivering' ontbeert. Zo is niet onderbouwd waarom het belang van de monumentenzorg moet wijken voor 'het afwezige of geringe belang van de vergunninghouder'. De zitting van de rechtbank moet nog plaatsvinden.

De 17de-eeuwse achtergevel van Wijde Heisteeg 7 (foto Walther Schoonenberg)

Het is al weer vier jaar geleden (2015) dat de vereniging bezwaar aantekende tegen een verbouwingsplan voor Wijde Heisteeg 7, een klein winkel-woonhuis dat in de kern nog uit de zeventiende eeuw dateert. Door de voorgenomen sloop van de zeventiende-eeuwse achtergevel (inclusief houten onderpui) en de verticale verplaatsing van de historische balklagen, waardoor de verdiepingshoogten worden gewijzigd, zou dit beschermde rijksmonument ingrijpend worden aangepast; in feite zou het monument grotendeels worden gesloopt. Ook voorzag de – nu vernietigde – vergunning in de bebouwing van het achtererf, waardoor de houten onderpui in de achtergevel zou verdwijnen en de winkel zou worden vergroot tot op het achtererf. In december 2018 werd, behalve t.a.v. wijziging van de historische verdiepingshoogten, de vereniging door de rechtbank in het gelijk gesteld: de verleende vergunning werd vernietigd. Dit gebeurde op een zodanig wijze dat gemeente noch aanvrager tegen dit besluit in hoger beroep zijn gegaan, zodat de uitspraak van de rechtbank onherroepelijk is geworden. De eigenaar zal een nieuw plan moeten opstellen, indachtig de uitspraak van de rechtbank, en daarvoor opnieuw een vergunning moeten aanvragen.

Heineken Hoek op het Leidse Plein (foto Walther Schoonenberg)

Minder succes had de vereniging in de kwestie van de sloop en vervanging van de Heineken Hoek op het Leidseplein / Kleine-Gartmanplantsoen. Aanvankelijk zette de rechtbank een streep door het megalomane sloop/nieuwbouwplan door het beroep van de VVAB gegrond te verklaren. In oktober 2018 verleende de gemeente echter een vergunning voor een ongewijzigd bouwplan met als enige verschil een verbeterde motivering. Het lukte de vereniging niet deze nieuwe vergunning in een hoger beroep bij de Raad van state te doen vernietigen. Dit betekent dat ondanks het aanvankelijk succesvolle verzet van de vereniging de sloop/ nieuwbouw binnenkort zal beginnen. Het enige resultaat dat de vereniging in dit dossier heeft weten te bereiken is de verkregen jurisprudentie én de reputatie dat onze vereniging kosten noch moeite spaart om een slecht bouwplan en hoteluitbreiding tegen te houden en dat zij het projectontwikkelaars met dergelijke plannen moeilijk maakt; op de zitting van de afdeling van de Raad van state was de eigenaar aanwezig met een bataljon juristen.

Maquette Sluisbuurt (foto Gemeente Amsterdam)

in juni 2018 reageerde de VVAB op het conceptbestemmingsplan Sluisbuurt. In een schriftelijke inspraakreactie betoogde de vereniging dat hoogbouw niet nodig is om de gewenste hoeveelheid woningen en dichtheid te realiseren; de noodzaak van zoveel (super)hoogbouw was niet aangetoond. Superhoogbouw leidt bovendien tot een onnodig hoge vierkante-meterprijzen, waardoor de betaalbaarheid onder druk komt te staan. Ook is superhoogbouw ongewenst vanwege de visuele impact op de bestaande stad en omgeving. Vooral het laatste punt was voor de vereniging een zwaarwegende reden om bezwaar te maken. Het plan is in strijd met de gemeentelijke structuurvisie, waar hoogbouw in perifere gebieden meer ruimte krijgt, maar groene gebieden worden gerespecteerd. Wat dat betreft is de beoogde (super)hoogbouw voor amsterdam grensoverschrijdend en kan het plan voor de sluisbuurt als een trendbreuk in onze stedenbouwkundige traditie worden gekarakteriseerd.
Alhoewel de gemeente in haar beantwoordingsnota toegaf dat hoogbouw inderdaad niet noodzakelijk is om de gewenste hoeveelheid woningen en dichtheid te realiseren, werd het bestemmingsplan vrijwel ongewijzigd vastgesteld, zonder toereikende afwijzing van de kritiek. In februari 2019 tekende de vereniging daarom beroep aan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van state. De zitting van de afdeling moet nog plaatsvinden.

In maart 2018 heeft de vereniging in een zienswijze bezwaar gemaakt tegen het voornemen van de gemeente om tijdelijk de plaatsing van 28 digitale reclamezuilen, zogenaamde MUPI's, toe te staan in de openbare ruimte. De vereniging stelde dat de grote schermen, waarop bewegende reclamebeelden worden getoond, het beschermd stadsgezicht aantasten. De praktijk laat immers zien dat dergelijke reclameobjecten per definitie op opzichtige en ongelukkige plaatsen worden neergezet, op de stoep, in zichtlijnen, etc. met de uitdrukkelijke bedoeling om op te vallen. Bovendien geven de MUPi's een rommelig beeld op straat, ook omdat er fietsen en scooters tegenaan worden gezet. De vereniging sprak de wens uit de stoepen zoveel mogelijk vrij te houden van objecten in verband met de toenemende drukte in de binnenstad. Als extra argument werd gesteld dat de bewegende beelden de verkeersonveiligheid vergroten. De vereniging kreeg in januari 2019 gelijk: de gemeente besloot in heroverweging de vergunning in te trekken. De exploitant JCDecaux ging tegen dit besluit in beroep bij de rechtbank en vroeg tevens een voorlopige voorziening te treffen om de reclamezuilen voorlopig te laten staan. In maart 2019 nam de vereniging deel aan de zitting van de voorzieningenrechter. De rechter trof geen voorlopige voorziening, maar de zuilen mogen wel tot half juni blijven staan. Hoe de juridische strijd over deze 28 MUPi's ook uitpakt, het is duidelijk dat er geen politiek draagvlak meer bestaat voor de bewegende reclamebeelden. Naar verwachting zal het vigerende beleid verder worden aangescherpt, zodat het in de toekomst moeilijker zal worden om MUPi's te vergunnen.

De juridische procedure tegen de exploitatievergunning voor een horeca-terras op een brugvleugel bij de Staalstraat was de eerste procedure die de VVAB voerde over een kwestie in de openbare ruimte (tegenover Kloveniersburgwal 127 bij de Staalstraat). De juridische mogelijkheden op dit vlak zijn beperkt, omdat de openbare ruimte bij lange na niet zo goed is beschermd als de gebouwde omgeving. Het enige instrument – de status van beschermd stadsgezicht – is boterzacht. De vereniging benutte daarom ook andere juridische aangrijpingspunten. De rechtbank vernietigde het besluit, maar liet de rechtsgevolgen in stand. De vereniging nam daar geen genoegen mee en ging in hoger beroep bij de Raad van state, maar slaagde er niet in het terras weg te krijgen. De afdeling verklaarde het beroep weliswaar gegrond en vernietigde het besluit, maar liet de rechtsgevolgen in stand.

Tijdschrift Binnenstad en website

In 2018 zijn weer vijf afleveringen van ons tijdschrift Binnenstad verschenen, waarvan één dubbelnummer. De redactie zet zich permanent in voor een hoge kwaliteit van de artikelen. Het blad wordt dan ook zeer gewaardeerd. Ook is de website gemoderniseerd en geschikt gemaakt voor mobiele apparaten als telefoon en iPad.

Verenigingsactiviteiten

Het 'Grote Binnenstad Verkiezingsdebat' in De Zwijger (foto Sake Rijpkema)

De excursiecommissie heeft in 2018 zes lezingen, een wandeling en twee rondleidingen georganiseerd. In het afgelopen jaar vonden geen fietstochten of rondvaarten plaats. Een rondvaart was wel gepland maar werd een wandeling omdat de grachten nog niet gegraven waren (Houthaven). De commissieleden volgen tot nu toe hun eigen interesses; in 2019 zal middels een evaluatieformulier actief gevraagd worden naar input van de deelnemers aan lezingen en excursies. De excursiecommissie streeft ernaar om ten minste één activiteit per maand te organiseren. Dat lukt gemakkelijk; voor 2019 staan er op dit moment al tot en met oktober excursies gepland.
Activiteiten 2018: lezing over Ruimtelijke ordening en huisvesting in de 16de en 17de eeuw, lezing over het Oosterdok, lezing over Heineken/Doderer-ontvoering, lezing over de strijd om de binnenstad in de twintigste eeuw, rondleiding door Carré, wandeling door de Houthaven, lezing over Van Heutsz, rondleiding door de stadsschouwburg en lezing over Waterbeheer.
Ook werden dit jaar weer drie cursussen georganiseerd: een basiscursus en twee verdiepingscursussen op het gebied van Amsterdamse architectuur en geschiedenis, gegeven door Walther Schoonenberg.
Behalve de bovengenoemde lezingen, excursies en cursussen organiseerde de vereniging weer elke maand een verenigingsborrel, met elke maand een spreker uit de politiek of erfgoedsector over interessante en/of actuele onderwerpen.
Op 5 maart 2018 heeft de VVAB in Pakhuis de Zwijger het Grote Binnenstad Verkiezingsdebat georganiseerd tussen de lijsttrekkers van VVD, D66, GroenLinks, PvdA, SP en CDA. Hiertoe werden o.m. de verkiezingsprogramma's onder de loep genomen op de onderwerpen beschermd stadsgezicht, openbare ruimte en leefbaarheid – zie Binnenstad 285 (jan/febr. 2018). Het was een heel geslaagde avond, met een grote opkomst, ook van niet-leden.
Verder heeft de VVAB samen met andere in het Amsterdam Erfgoed Overleg verenigde organisaties weer deelgenomen aan de Open Monumentendagen d.d. 8 en 9 september in de Amstelkerk. Ter gelegenheid hiervan hadden de VVAB-werkgroepen ieder een presentatie voorbereid.
Op de Algemene ledenvergadering in 2018 is Rogier noyon gekozen als voorzitter van onze vereniging en zijn Dick Beumer, Dick van Kuijk en Betty nijmeijer benoemd als nieuwe bestuursleden.
21 november 2018 vond een extra Ledenvergadering plaats over de begroting voor 2019.
In het verslagjaar hebben diverse organisatorische veranderingen plaatsgevonden. Zo is de werkwijze van bestuur en dagelijks bestuur verduidelijkt, zijn afspraken gemaakt over een transparantere begrotingssystematiek en is de betaalde ondersteuning op nieuwe leest geschoeid. We kennen nu een beleidsmedewerker (20 uur), een verenigingssecretaris (20 uur) en een secretariaatsmedewerker (12 uur). Deze functies worden vervuld door respectievelijk Walther schoonenberg, Juliet Oldenburger en Bas Vermeij.

Weliswaar heeft de vereniging in 2018 150 nieuwe leden mogen inschrijven, door opzegging en overlijden is ons ledental licht afgenomen van 3.091 naar 3.076.

Rooster van aftreden bestuursleden
Rogier noyon (voorzitter): 2021 (1ste termijn)
Fred Kramer (secretaris): 2020 (3de termijn)
Dick van der Kroon (penningmeester): 2020 (5de termijn)
Yellie Alkema (excursiecommissie): 2020 (3de termijn)
Dirk Beumer (expertisegroep Juridisch zaken): 2021 (1ste termijn)
Els iping (werkgroep Balans): 2020 (3de termijn)
Dirk van Kuijk (werkgroep waakhond): 2021 (1ste termijn)
Betty nijmeijer (werkgroep water): 2021 (1ste termijn)

Voetnoten:
1. https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/duurzaamheid-energie/
2. https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/verkeer-vervoer/
3. https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/water-varen/
4. https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/stad_in_balans/
5. Zie o.m. de gemeentelijke agenda's Duurzaamheid, de Roadmap Amsterdam – een masterplan voor een duurzaam energiesysteem voor de metropool amsterdam – , het Versterkingsprogramma kademuren, de agenda Amsterdam Autoluw en de Programma's en Voortgangsrapportages Stad in Balans.
6. Op maps.amsterdam.nl zijn allerlei kaartjes te vinden waarop dergelijke gegevens staan aangegeven.
7. https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/stedelijke/documenten/

(Uit: Binnenstad 293, mei/jun./jul. 2019)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.