Bezwaren tegen verbouwing Amsterdam Museum

De VVAB heeft in een zienswijze ernstige bezwaren geuit tegen het verbouwingsplan van het Amsterdam Museum (het rijksmonumentale Burgerweeshuis). Ook de Bond Heemschut en het Cuypers Genootschap hebben dat gedaan.
Artist's impression van het aanzien van de ingreep op de hoek van de Sint Luciƫnsteeg en de NZ Voorburgwal (Neutelings Riedijk Architects)

De VVAB heeft zich op het standpunt gesteld dat de ingreep te rigoureus is voor het rijksmonumentale gebouwencomplex. Het gebouwencomplex wordt grotendeels gesloopt, op de monumentale gevels na. De eerdere ingreep van 1968-1975, die er ook op was gericht het complex te restaureren, heeft teveel kwaliteit om zomaar uitgewist te worden, hoe zwaar het belang van het museum ook weegt. De essentie van de eerdere ingreep was de wijze waarop de middeleeuwse stegenstructuur werd aangesloten op de binnenplaatsen van het Burgerweeshuis, middels de zgn. Schuttersgalerij.

Ook vindt er naar het oordeel van de vereniging teveel sloop plaats en wordt de structuur van het gebouwencomplex te ingrijpend aangetast. Dit is helaas ook in de 'definitieve' plannen nog het geval. De verbeteringen zijn niet van dien aard dat de omslag van de CRK van (sterk) negatief naar positief advies te volgen is.

Artist's impression van Neutelings Riedijk Architects. De belangrijkste ingrepen: 1. Sloop van de Schuttersgalerij en de muren en kappen links en rechts daarvan en bouw van nieuwe zalen. 2. Sloop van de koeienstal (restaurant) voor de bouw van nieuwe zalen. 3. Bouw van nieuw zalengebouw achter en boven de gevelstenenmuur. 4. 'Vergroening' van Meisjesplaats. Het terras op de NZ Voorburgwal staat niet ingetekend.

Aan de bezwaren van de vereniging is overigens wel enigszins tegemoet gekomen. Zo zijn de nieuwe gebouwdelen wat in volume teruggebracht. Ook gaat de sloop van de gevelstenenmuur niet door. Maar het wezen van een drietal forse ingrepen blijft overeind. Ook gaat de 'vergroening' van de Meisjesplaats door. De VVAB heeft wel veel presentaties gekregen, maar van een echt gesprek over aanpassing van de plannen aan onze wensen is geen sprake geweest.

Strijdigheden met bestemmingsplan

Opmerkelijk is dat de gemeente haar eigen project vergunt met een groot aantal strijdigheden met het vigerende bestemmingsplan (meestal buitenplans). Zo staat het ontwerpbesluit ondermeer het onderkelderen, het vergroten van de volumina, het verhogen van de bouwhoogte, o.a. in de smalle Sint Luciƫnsteeg, en de komst van een terras op de NZ Voorburgwal toe met het argument dat het museum beter zichtbaar moet zijn. Wat particuliere eigenaren echt niet zouden mogen, zoals onderkelderen en ophogen van monumenten, staat de gemeente wel voor zichzelf toe. Gelukkig wordt gesteld dat er "voor eventuele planschade als gevolg van het beoogde renovatieplan (...) voldoende middelen beschikbaar (zijn)".

Alternatief plan?

Naar de mening van de vereniging dient er een geheel nieuw plan te worden gemaakt dat de bestaande monumentale waarden wel voldoende respecteert. De VVAB beseft heel goed dat het huidige gebouw niet meer aan alle hedendaagse eisen voldoet, maar helaas voldoet het voorliggende plan niet aan de eisen die het monument zelf stelt. De VVAB adviseert de gemeente niet alleen geen medewerking te verlenen aan het huidige bouwplan, maar ook om op actieve wijze te bevorderen dat er een nieuw levensvatbaar plan komt dat wel past in dit monumentale complex dan wel (een deel van) het museum op een andere locatie te huisvesten.

Het wachten is nu op het definitief besluit. Daartegen staat de mogelijkheid open van beroep bij de Rechtbank Amsterdam. Inmiddels heeft er in het laatste nummer van Amstelodamum een artikel gestaan dat onze bezwaren ondersteund.

Meer lezen:
[Zienswijze VVAB] (28 juli 2022) (PDF-bestand)
[Bezwaar tegen sloop Schuttersgalerij] (1 febr. 2022)

Artikelen:
[Artikel van Hanneke Ronnes] (Amstelodamum, jg. 109-3, 2022)
[Verbouwplannen van het Amsterdam Museum] (Binnenstad 304, aug. 2021)

[Volledig dossier, inclusief het ontwerpbesluit]


(WS, 1/8/2022)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.