Ontvankelijkheid VVAB

De VVAB is vanwege haar statutaire doelstelling ontvankelijk in juridische zin in procedures tegen bouwplannen, die monumentale waarden aantasten en/of het woon- en werkklimaat in de gemeente Amsterdam nadelig beïnvloeden. Dit is in diverse procedures gebleken. Wat betekent dit voor bewoners die een zaak aanhangig willen maken?

Algemene wet bestuursrecht
Artikel 8:69a

De bestuursrechter vernietigt een besluit niet op de grond dat het in strijd is met een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel, indien deze regel of dit beginsel kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die zich daarop beroept.

Stel dat een bouwplan monumentale waarden van een monument (balken, trappen, muren, schouw, plafonds, etc.) aantast. De buren die hier tegen zijn verzetten zich tegen het plan en stellen in een juridische procedure de aantasting van deze monumentale waarden aan de orde. Bovengenoemde regel (het relativiteitsvereiste) houdt in dat, ook indien door de rechter wordt vastgesteld dat verlening van de vergunning (de aantasting van de betrokken monumentale waarde) strijdig is met een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel, het beroep door de buren ingesteld niet leidt tot vernietiging van de vergunning omdat de geschonden regels/beginselen niet zijn geschreven ter bescherming van het belang van de buren maar ter bescherming van het belang van de monumentenzorg. Indien de VVAB beroep instelt doet dit risico zich niet voor, omdat het belang van de bescherming van de monumenten in haar statutaire doelstelling is opgenomen.

Het belang van bewoners (buren) ligt normaliter in zaken als (uit)zicht, (zon)licht, voorkoming schade aan gebouw, voorkoming waardevermindering bouw, etc. Buren die met succes tegen aantasting van monumentale waarden willen procederen kunnen de VVAB daarom vragen om mee te doen met een procedure. De VVAB zal in dat geval wel bepaalde voorwaarden stellen, bijv. het leveren van een bijdrage in de kosten van de procedure die de VVAB moet maken.

De beslissing om een procedure te beginnen, ligt bij het bestuur van de VVAB. Een zaak mag niet uitsluitend een bewonersbelang hebben, maar moet ook een duidelijk aantoonbaar algemeen belang dienen (zoals beschreven in onze statutaire doelsteling). Onze statutaire doelstelling is in 2003 uitgebreid opdat de vereniging zich ook kan verweren tegen zaken die het woon- en werkklimaat aantasten.
Zie de statuten (PDF-bestand).

[Ja, ik wil een zaak aanmelden]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.