[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Fokke Simonszstraat 72-74 / Lijnbaansgracht 365-372

Aan het Dagelijks Bestuur van het
stadsdeel Amsterdam-Centrum
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Betreft: bouwaanvraag 01-01-0393, F.Simonszstraat 72-74 / Lijnbaansgracht 365-372

Geacht bestuur,

Gisteren ontving ik het advies van de Hoorcommissie Bouwplannen inzake de uitwerking van het bestemmingsplan Amstelveld-Den Texbuurt voor bovengenoemd perceel. Dat advies en het bijgevoegde verslag geven mij namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad aanleiding tot het maken van twee opmerkingen. Een opmerking betreft de inhoud van het advies en m.n. hetgeen gezegd is over het bebouwingspercentage. De tweede opmerking heeft te maken met de manier, waarop een besluitvorming over dit plan zinvol en efficiŽnt kan worden georganiseerd.

Wat betreft het bebouwingspercentage het volgende. Het huidige bebouwingspercentage in het hele blok is ca. 95 % terwijl het volgens de uitwerkingsregels niet meer mag zijn dan 78 %. In het verslag merkt de stedenbouwkundige op dat theoretisch een deel dat nu bebouwd is bij verdere uitwerking als onbebouwd zou kunnen worden beschouwd. Als die redenering juist zou zijn zou deze uitwerkingsregel iedere zin verliezen. De redenering is dan ook niet juist en het is naar ons oordeel een onzinnig en onacceptabel gelegenheidsargument, alleen maar bedoeld om aan een anticipatieprocedure en daarmee aan een toetsing aan het nieuwe bestemmingsplan te ontkomen. Uit het inmiddels vastgestelde en goedgekeurde nieuwe bestemmingsplan blijkt zonneklaar dat het totale bebouwingspercentage in het blok altijd het gestelde percentage van 78 verre te boven zal blijven gaan. Voor een uitwerking op basis van het oude plan is dus formeel domweg geen ruimte.
Helaas heeft de hoorcommissie de ambtelijke redenering voor zoete koek geslikt aangezien zij de conclusie overneemt dat het bebouwingspercentage voor het gehele blok nu nog lang niet wordt overschreden. Dit ondanks het feit dat het, zoals in onze zienswijzen verwoord en ambtelijk niet bestreden, op dit moment ca. 95 % bedraagt. Wij moeten aannemen dat de commissie hier een black-out heeft gehad. Immers, de alternatieve verklaring, dat de commissie bewust een valse voorstelling van zaken geeft, lijkt ons ondenkbaar.

Onze tweede opmerking betreft de besluitvorming. Door de commissie is gezegd dat welstandsaspecten in de onderhavige procedure niet aan de orde zijn. Die stelling is, gezien het grote margegebied tussen welstand en stedenbouw, minstens voor discussie vatbaar. Immers de punten waarop bezwaar wordt gemaakt betreffen zaken die zowel in het Stedenbouwkundig Programma van Eisen als in moderne bestemmingsplannen uitgebreid worden geregeld. Maar daar gaat het ons nu niet om.
Het zou buitengewoon ongelukkig zijn wanneer het Dagelijks Bestuur een uitwerkingsplan vast zou stellen en door G.S. zou laten goedkeuren om in een later stadium te concluderen dat aan het plan op welstandsgronden niet kan worden meegewerkt. Onze stelling is dat dit laatste het geval zal zijn. Natuurlijk zult u de materie zelf onderzoeken en daarover uw mening vormen. Wij pleiten er voor dat u dat, ook wat betreft het welstandsaspect, doet voordat u een besluit neemt over het doorzetten van de (onzes inziens dus onverdedigbare) uitwerkingsprocedure.
Als u op beide punten besluit dat aan het plan moet worden meegewerkt zal onze vereniging daar uiteraard niet blij meer zijn, maar dan is in ieder geval de besluitvorming helder geweest. Wij zullen ons dan moeten beraden op de vraag of wij de bouwvergunning formeel aan zullen vechten. Hoewel wij die procedure als het enigszins mogelijk is proberen te vermijden is de kans dat de vereniging daartoe zal besluiten allerminst denkbeeldig. Dit gezien de grote mate waarin dit bouwplan afwijkt van onze visie maar ook van het algemene beleid van gemeente en stadsdeel.

Hoogachtend,
namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

J.B.H.E. Pinkse

Amsterdam, 16 oktober 2002

[Brief van 31 juli 2002]
[Brief van 1 april 2002]
[Brief van 7 juli 2001]