Ontwerp-bestemmingsplan Marcanti-eiland: De Otter in problemen

Zienswijze

Aan de stadsdeelraad Westerpark
postbus 141
1000 AC Amsterdam

Geachte raad,

Molen De Otter gezien vanaf de Kostverlorenvaart Molen De Otter gezien vanaf de Gillis van Ledenberchstraat

Vanaf 7 februari ligt gedurende vier weken het ontwerp-bestemmingsplan Marcanti-eiland ter visie. Namens de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad maak ik kenbaar dat onze vereniging van oordeel is dat het bestemmingsplan het functioneren van ernstig in gevaar brengt. Onze vereniging rekent krachtens haar statuten ook het gebied buiten de Singelgracht tot haar werkterrein en wil uit dien hoofde u haar zorg kenbaar maken. Bovendien gaat het hier om een voor de Amsterdamse geschiedenis zeer belangrijk monument. Een machtiging van de vereniging voeg ik bij.

Molens zijn monumenten van bedrijf en techniek die voor hun functioneren afhankelijk zijn van de mate waarin zij wind kunnen vangen. Niet voor niets stonden vroeger molens op open dan wel hoge plaatsen en waren zij zonodig voorzien van een stelling. De noodzaak tot windvang bepaalt ook wat cultuurhistorisch een goede omgeving van een molen is: een molen hoort in het zicht en in de wind te staan.

Op deze oude foto uit het begin van de 20ste eeuw zijn maar liefst drie molens te zien. De middelste is de nog bestaande molen De Otter.

Bij De Otter is dat helaas al lang niet meer het geval. Desondanks is deze molen in het kader van de bedrijfsgeschiedenis van Amsterdam een onmisbare verwijzing naar het verleden, die zoveel als enigszins mogelijk is in zijn waarde moet worden gelaten. Bouwactiviteiten in de omgeving zijn uitermate bedreigend voor die waarde, zoals ook bij een andere gelegenheid al door De Hollandsche Molen is betoogd.

Het nu voorliggende bestemmingsplan maakt de bouw van een toren van 55 meter op een afstand van ca. 300 meter van de molen mogelijk. Dat is voor molens, en zeker voor een molen die al in zo'n benarde situatie verkeert als De Otter, levensbedreigend. En dat terwijl de overheid er juist alles aan gelegen zou moeten zijn om het voortbestaan van dit unieke monument te garanderen. Zie het door het kabinet vastgestelde beleid in het kader van het Belvedere-project. Voor een verdere motivering verwijzen wij graag naar de deskundigen, i.c. De Hollandsche Molen en niet te vergeten de molenaar, die u ongetwijfeld hun zienswijze zullen toezenden.

Wij doen een dringend beroep op u het bestemmingsplan niet in deze vorm vast te stellen.

Hoogachtend,
namens de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

J. Pinkse.

Amsterdam, 3 maart 2002

[De laatste Amsterdamse zaagmolen in nood, uit: Binnenstad 187]
[Paltrokmolen "De Otter", uit: Binnenstad 159]
[De Otter, Amsterdams laatste houtzaagmolen, uit: De Lamp 103]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.