[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Oudeschans 5-11

Zienswijze

Aan het Dagelijks Bestuur van het
stadsdeel Amsterdam-Centrum
postbus 202
1000 AE Amsterdam

Betreft: bouwaanvraag 83-03-0155, Oudeschans 5-11

Geacht bestuur,

De aangepaste versie na kritiek van de Welstandscommissie.

Van 8 januari tot en met 4 februari ligt in het kader van de wettelijke bepalingen inzake vrijstelling en anticipatie een bouwaanvraag voor Oudeschans 5-11 ter inzage. Daartoe bevoegd krachtens een in uw bezit zijnde algemene machtiging deel ik u namens de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad mede dat wij menen dat aan dit plan geen medewerking kan worden verleend.
Om niet in nodeloze herhaling te vervallen voeg ik onze zienswijze van 27 april 2003 in afschrift toe. Het bouwplan waarop wij toen reageerden is inmiddels enigszins gewijzigd maar vrijwel al onze bezwaren gelden nog onverkort.
Het middendeel van dit plan blijft door schaal en materiaaltoepassing een zeer ernstige verstoring van het kleinschalige beeld van de omgeving van de Montelbaanstoren en beschadigt een van meest karakteristieke stadsgezichten van Amsterdam op onherstelbare wijze.
De twee oorspronkelijk identieke zijvleugels van het gebouw zijn op een gewilde manier gedifferentieerd, waarbij het rechter pand een verzwaard en verhoogd betonnen kader rond de eerste twee bouwlagen heeft gekregen. Dit deel van de gevel is buitenwoon grof en de onderpui is voor een winkel curieus vormgegeven. Ondanks deze differentiatie blijft het geheel onmiskenbaar één grootschalig project. Omdat de welstandscommissie net als wij bezwaar had tegen de ontworpen setback op de bovenste verdieping van de zijvleugels heeft de architect zijn toevlucht genomen tot het oprichten van schijngevels op die plaats. Het is ons een raadsel hoe de welstandscommissie, die zo graag spreekt over eerlijke eigentijdse architectuur, deze ultieme vorm van façade-architectuur van een positief advies kan voorzien. Op tal van punten voldoet dit plan ook voor het overige niet aan de criteria die in de vigerende nota De Schoonheid van Amsterdam worden gehanteerd.
Naar onze mening blijft dit plan zeer ver beneden het kwaliteitsniveau dat geëist mag worden voor ontwerpen op sterk beeldbepalende locaties in de binnenstad en mag er onder geen voorwaarde aan worden meegewerkt.
Gelukkig hebt u sinds de wijziging van de Woningwet de vrijheid om het welstandsadvies naast u neer te leggen als u van mening bent dat de geldende criteria niet juist zijn toegepast dan wel wanneer andere belangen zwaarder wegen. Dat geldt in casu zeer duidelijk voor de belangen van het beschermde stadsgezicht.

Hoogachtend,
namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

J.B.H.E. Pinkse

Amsterdam, 20 januari 2004

[Zienswijze 27 april 2003]