[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Rozenstraat 153

Zienswijze

Het controversiŽle bouwplan voor Rozenstraat 153

Aan het college van Burgemeester
en wethouders van Amsterdam
p/a Dienst Binnenstad
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Geacht college,

Van 22 maart tot en met 4 april ligt een bouwaanvrage voor het perceel naast Rozenstraat 151, volgens de aanvraag genummerd Rozenstraat 153, ter inzage. Wij zijn van oordeel dat aan dit plan geen medewerking moet worden verleend.

Op zichzelf lijkt het plan zeker waardering te verdienen, maar naar onze mening wijkt het zozeer af van de ruimtelijke karakteristiek van de Jordaan dat het niet toelaatbaar is het op deze plaats te realiseren. Zowel de vormgeving als de gekozen materialen staan in sterk contrast met de omgeving. Door de combinatie van vormgeving en materialisering manifesteert het gebouw zich ook als iets dat qua schaal afwijkt van zijn omgeving, hoewel dat niet echt het geval is.

Je kunt hier zonder overdrijving van een confrontatie van twee werelden spreken. Dat lijkt ons in strijd met de gedachte dat de Jordaan zijn karakter moet behouden en dat dit karakter niet door wezensvreemde elementen moet worden verstoord.

Om die reden menen wij dat aan dit bouwplan ondanks zijn kwaliteiten niet moet worden meegewerkt.

Hoogachtend,

Namens de Vereniging tot Behoud van de Jordaan,

Theo Hoff, voorzitter

Amsterdam, 26 maart 2001