[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Westerstraat 220-230

Brief aan Dagelijks Bestuur Stadsdeel Centrum

Deze gevels zijn waardevol voor het beschermd stadsgezicht ('Orde 2').

Aan het Dagelijks Bestuur van het
Stadsdeel Amsterdam-Centrum
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Betreft: monumentenaanvrage 03-02-0175, sloop Westerstraat 220-230

Geacht bestuur,

Van 18 tot en met 31 juli ligt een sloopaanvrage op grond van de Verordening tot behoud van monumenten in de binnenstad van de gemeente Amsterdam voor de panden Westerstraat 220 t/m 230 ter inzage. Namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad deel ik u mede dat wij van mening zijn dat een sloopvergunning niet moet worden afgegeven.

De inpandige bebouwing in de Pottenbakkersgang Reconstructie van het interieur
(Neil Kesper)
Reconstructie van het exterieur
(Neil Kesper)

Een nadere motivering lijkt ons overbodig. In het verleden is door ons en tal van anderen zeer uitgebreid gemotiveerd waarom de betrokken panden monumentenstatus verdienen en dus niet moet worden gesloopt. We verwijzen daar graag naar.
Het moet ons van het hart dat wij niet begrijpen hoe het gemeentebestuur panden monumentenstatus kan verlenen en bijna tegelijkertijd tot sloop kan besluiten. Naar ons oordeel is een dergelijke gedragslijn bestuurlijk onzinnig en voor de burger totaal onbegrijpelijk. Zij leidt bovendien tot onnodige bestuurslasten en - wat nog veel verwerpelijker is - tot een ernstige emotionele belasting van betrokkenen.
Verder bevreemdt het ons dat u een nieuwe sloopvergunning aanvraagt terwijl tegen de eerder verleende vergunning, die blijkens de ter inzage gelegde stukken prematuur was, nog een bezwarenprocedure loopt en u, naar wij moeten aannemen, nog geen advies van de Bezwaarschriftencommissie hebt ontvangen. Van een intrekking van die eerdere vergunning is ons echter geen mededeling gedaan.

Hoogachtend,
namens de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

J. Pinkse

Amsterdam, 18 juli 2002

Meer lezen:
[Westerstraat 220-230]
[Westerstraat 220-230]