Welstand gaat álle nieuwe woonboten beoordelen

Een nieuw woonschip op een stedenbouwkundig ongelukkige plaats (hoek Brouwersgracht - de Korte Prinsengracht).
Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Centrum heeft op voordracht van de wethouder water, Guido Frankfurther, de Commissie voor Welstand en Monumenten opgedragen om vanaf 8 juli 2003 álle vervangings- en verbouwingsaanvragen van woonboten te beoordelen. Aan de Welstandscommissie wordt expliciet gevraagd ook te adviseren over de stedenbouwkundige inpasbaarheid van woonschepen.

De VVAB is erg blij met dit besluit. Het is een belangrijk resultaat van de door de vereniging gevoerde acties van het afgelopen jaar. Op commissievergaderingen en in diverse zienswijzen ten aanzien van concrete gevallen heeft de VVAB om een zorgvuldiger omgaan met het openbaar water in de binnenstad gevraagd. De binnenstad is immers sinds 1999 een beschermd stadsgezicht in de zin van de Monumentenwet. Op een debat over het water na afloop van onze laatste ledenvergadering op 26 april j.l., kondigde Guido Frankfurther al aan dat hij het welstandstoezicht zou aanscherpen. De wethouder heeft hieraan thans gevolg gegeven.

Na deze belangrijke eerste stap zijn enkele volgende stappen nodig. Het stadsdeel Centrum zal nieuwe welstandscriteria moeten opstellen, omdat de oude bestaande criteria niet langer toereikend zijn. Richtsnoer hiervoor kan zijn de Welstandsnota ‘Wonen op het Water of Bouwen in de Gracht?’. Deze nota is nooit verder gekomen dan het conceptstadium. Met de nieuwe Welstandsnota ontkomt het stadsdeel niet aan een discussie over dit onderwerp. De VVAB doet alvast een voorzet en wil vasthouden aan een uitsterfbeleid van ‘woonarken’ in de binnenstad, omdat de schoenendozen op betonnen bakken niets met boten te maken hebben, maar bouwwerken op het water zijn. Ze passen naar de mening van de VVAB niet in de historische binnenstad, verstoren de relatie tussen de stad en het water en belemmeren het uitzicht. Ook de maximale maten zijn aan herziening toe.

Een bouwwerk op het water in de Prinsengracht. Woonarken horen niet thuis in de historische grachten.
Overigens is aanscherping van de welstandscriteria noodzakelijk maar niet voldoende voor een goed waterbeleid in de binnenstad. Er moeten ook keuzes gemaakt worden waar wel en waar geen ligplaatsen voor woonboten mogelijk zijn. Pas na een integrale belangenafweging kunnen naar de mening van de VVAB ligplaatsen in de bestemmingsplannen worden opgenomen. In deze belangenafweging moet ook gekeken worden of woonboten de andere claims op het water niet in de weg liggen. Ligplaatsen, die om stedenbouwkundige redenen niet acceptabel zijn, moeten worden opgeheven. Het wachten is op een visie van het stadsdeel Centrum hierover. Binnenkort wordt een nota van het stadsdeel voor inspraak vrijgegeven, waarvan de inhoud nog niet bekend is.

Beide trajecten, de welstandscriteria voor vervangingen van woonboten en de criteria voor stedenbouwkundige inpassing van woonboten in de binnenstad, moeten naar de mening van de VVAB in de huidige raadsperiode tot belangrijke stappen voorwaarts leiden in een waterdossier dat al tientallen jaren hopeloos vast zit. Gelukkig beschikt het stadsdeel thans over een wethouder die het onderwerp voortvarend aanpakt!

[Nieuws uit de Werkgroep Water]
[Verslag debat over het water]

(W.S., 10 juli 2003)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.