Nieuws

Balansnota VVAB aangeboden

De VVAB bood woensdag 30 september in het stadhuis een eigen visie op de balans van de binnenstad aan de burgemeester en het gemeentebestuur aan. De balansnota van de VVAB is opgesteld als reactie op het startdocument "Stad in Balans" van het College van B en W.
[Meer lezen]
 

Zet plannen UB op BG-terrein door

De Amsterdamse erfgoedorganisaties waaronder de VVAB schreven een brief aan de UvA waarin zij aandrongen op het uitvoeren van de plannen voor een nieuwe UB op het Binnengasthuisterrein, "ten behoeve van de gehele universitaire gemeenschap van de UvA en van de stad Amsterdam".
[Meer lezen]
 

3.000ste lid ingeschreven

Op de maandelijkse borrel van de VVAB in de Zuiderkerk werd door voorzitter Jos Otten het 3.000ste lid van onze vereniging verwelkomd. De VVAB is in een korte tijd met honderden leden gegroeid en inmiddels staat de teller alweer hoger.
[Meer lezen]
 

Torensluis gekraakt

Studenten van het ĎSpinhuis Collectiefí hebben op 8 september 2015 de Torensluis gekraakt. De brug is een Rijksmonument uit 1648. Het verdient aanbeveling dat er over het gebruik van de brugruimte en bescherming van monumentale waarden afspraken worden gemaakt met het stadsdeel.
[Meer lezen]
 

Bestuurscommissie staat terrassen op bruggen toe

De bestuurscommissie van stadsdeel Centrum heeft een wijziging doorgevoerd in het in 2011 vastgestelde terrassenbeleid. Het stadsdeel staat terrassen toe op brugvleugels, wat tot nu toe nooit werd toegestaan. De VVAB heeft hiertegen ernstige bezwaren vanwege het beschermd stadsgezicht, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.
[Meer lezen]
 

VVAB nam niet deel aan debat op dakterras

Vrijdagavond 28 augustus vond er, onder auspiciŽn van Tracy Metz, een 'stadsgesprek' plaats op het tijdelijke dakterras op de Oude Kerk over het gebruik van monumenten voor kunstuitingen, c.q. commercie. De VVAB was uitgenodigd, maar heeft aan dit gesprek niet deelgenomen.
[Meer lezen]
 

Nieuw besluit over Hottug binnen drie maanden

De Rechtbank heeft het besluit van B&W om de Hottug te vergunnen vernietigd. Het College van B & W is opgedragen binnen drie maanden een nieuw besluit te nemen. Opvallend daarbij is dat de Rechtbank direct mondeling uitspraak heeft gedaan, hetgeen zeer ongebruikelijk is. Zulks in overeenstemming met het pleidooi van de VVAB.
[Meer lezen]
 

Fietsen naar de Maan

De ruim vijftig jaar oude speelfilm Fietsen naar de maan, is door filmmuseum EYE gerestaureerd en wordt opnieuw vertoond. Op 4 juli 2015, mogelijk de warmste dag van het jaar, vond een speciaal voor de VVAB georganiseerde filmvoorstelling in EYE plaats.
[Meer lezen]
 

Petitie tegen bierfiets aangeboden

De petitie tegen de bierfiets werd op donderdag 18 juni namens de VVAB door bestuurslid Els Iping aangeboden aan de burgemeester van Amsterdam. Er zijn zesduizend handtekeningen gezet voor een verbod van de bierfiets in de binnenstad.
[Meer lezen]
 

Zwembad-tuinhuis mag echt niet

De rechtbank Amsterdam heeft in haar besluit van 6 mei de vergunning een vergroot tuinhuis te bouwen in een keurtuin ten behoeve van een zwembad vernietigd. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan. Het stadsdeel moet binnen zes weken een nieuw besluit nemen, indachtig deze uitspraak.
[Meer lezen]
 

Oude Kerk plaatst strandtent op het dak

De Stichting de Oude Kerk heeft in december een plan ingediend om een tijdelijk bezoekersplatform te plaatsen op het dak van de Oude Kerk. Bureau Monumenten was daarmee niet akkoord omdat alleen een steiger voor restauratie- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk is. De Welstandscommissie ging echter wel akkoord.
[Meer lezen]
 

Terrasuitbreiding op brugvleugels

Het stadsdeel Centrum wil een wijziging doorvoeren in het in 2011 vastgestelde terrassenbeleid. Het stadsdeel gaat terrassen toestaan op brugvleugels, wat tot nu toe nooit werd toegestaan. De VVAB heeft hiertegen ernstige bezwaren vanwege het beschermd stadsgezicht, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.
[Meer lezen]
 

Actiesite tegen bierfiets groot succes

Op initiatief van de VVAB werd op 10 april een actiesite tegen de bierfiets geopend. Met dit initiatief biedt de VVAB de bewoners een mogelijkheid zich over de bierfiets uit te spreken. Daar wordt massaal gebruik van gemaakt.
[Meer lezen]
 

Open brief aan de burgemeester

De VVAB heeft een open brief geschreven aan de burgemeester over de balans in de binnenstad. Volgens de VVAB is het 5 voor 12. Maatregelen zijn nu nodig om de balans te herstellen. De brief is als opiniestuk enigszins ingekort geplaatst in Het Parool van 11 april j.l.
[Meer lezen]
 

VVAB blij met vergroting Open Havenfront

De gemeenteraad heeft 1 april unaniem ingestemd met het voorstel om de ondergrond van het busstation bij de Prins Hendrikkade te ontgraven en onder het water een fietsenstalling te realiseren voor ongeveer 7000 fietsen. De ruimtelijke kwaliteit van de stadsentree wordt daarmee enorm verbeterd.
[Meer lezen]
 

Good Hotel niet aan Westerdoksdijk

De VVAB heeft in een raadsadres erop aangedrongen het Good Hotel niet te plaatsen aan de Westerdoksdijk, maar voor het drijvende hotel een locatie elders te zoeken in Amsterdam. De komst van het hotel is in strijd met het vigerende bestemmingsplan en het beleid in de binnenstad.
[Meer lezen]
 

Juridische stappen fietsparkeren Lijnbaansgracht

De VVAB gaat naar de rechter als de gemeente haar plannen voor een permanente fietsenstalling voor 1000 fietsen in de Lijnbaansgracht bij het Leidseplein doorzet. De VVAB vindt dat de status van beschermd stadsgezicht onvoldoende betrokken zijn in de planvorming en dat er onvoldoende rekening is gehouden met eerder vastgesteld beleid voor de grachten.
[Meer lezen]
 

Bouwvergunning Hotel Toren vernietigd

De rechtbank Amsterdam heeft het zgn. herstelbesluit van stadsdeel Centrum vernietigd. Met dit besluit stond het stadsdeel het Hotel Toren toe om het rijksmonument met een doosvormige opbouw te vergroten. Het stadsdeel Centrum zal een nieuw besluit moeten nemen, indachtig deze uitspraak van de rechtbank.
[Meer lezen]
 

Convenant uitgaanspleinen

Zeven partijen ondertekenden een convenant over de uitgaanspleinen, na daarover ruim twee jaar te hebben gepraat. De omwonenden zaten echter niet aan tafel. Die werden pas achteraf geÔnformeerd door de burgemeester in een bijeenkomst van drie kwartier.
[Meer lezen]
 

Fietsparkeren Lijnbaansgracht

De raadscommissie behandelde woensdag 18 februari een voorstel om in de Lijnbaansgracht aan beide zijden van het Leidseplein, dus aan de Zieseniskade en bij de Melkweg, een drijvende parkeervoorziening voor 1.000 fietsen te plaatsen. Het betreft hier niet een tijdelijke, maar permanente voorziening.
[Meer lezen]
 

Energielabel

Het energielabel, waarover monumenteneigenaren een brief ontvingen, geldt niet voor beschermde monumenten, dat wil zeggen rijks- of gemeentelijke monumenten. Dit is ten onrechte niet vermeld in de brochure die bij het energielabel was meegestuurd.
[Meer lezen]
 

Wittenberg heeft vergunning nodig

De Lutherse Diaconie wil van haar verpleeghuis de Wittenberg een verzamelgebouw met 'short stay'-appartementen maken. Het plan riep de vraag op hoe het zich verhoudt tot de gemeentelijke regels. Daar is nu een antwoord op: de gemeente heeft de Diaconie laten weten dat er sprake is van onttrekking van woonruimte.
[Meer lezen]
 

Fietsparkeren op het water

De VVAB is ongerust over ontwikkelingen om het water als restruimte te beschouwen waar problemen in de openbare ruimte opgelost kunnen worden. De VVAB heeft onlangs kennis genomen van een rapport daarover en is nogal geschrokken van de inhoud. Indien dergelijke plannen als een structurele oplossing worden overwogen, kan het Unesco Werelderfgoed worden aangetast.
[Meer lezen]
 

VVAB vraagt om maatregelen tegen 'short stay'

Naar aanleiding van de komst van een 'short stay'-hotel in Wittenberg vraagt de VVAB in een raadsadres om maatregelen. In dit raadsadres wordt niet alleen gevraagd de komst van het 'short stay'-hotel te voorkomen, maar ook om structurele maatregelen om verdere verstoring van de balans in de binnenstad te voorkomen.
[Meer lezen]
 

Herstel luifels Centraal Station gevraagd

De VVAB vraagt in een brief aan ProRail, de beheerder van het Centraal Station, de luifels van de voorgevel van het rijksmonument aan het Stationsplein in oude glorie te herstellen. Niets staat volgens de VVAB de terugkeer van het monumentale aangezicht van het Centraal Station in de weg.
[Meer lezen]
 

Handhaving vlaggen gevraagd

De VVAB heeft in een handhavingsverzoek handhaving van het verbod op vlaggen op de grachten gevraagd. Uit een inventarisatie, gedaan door de VVAB, is gebleken dat er veel niet toegestane vlaggen op de grachten hangen. Het stadsgezicht wordt daardoor aangetast.
[Meer lezen]
 

Bierwaterfiets

De VVAB heeft vernomen dat Waternet binnenkort zal overgaan tot verlening van zes exploitatievergunningen voor zgn. amfibike's, bierfietsen te water. Eťn van de exploitanten van de alom gewraakte bierfiets op de wal heeft bij Waternet hiertoe een aanvraag ingediend. De vereniging kondigt juridische stappen aan tegen deze nieuwe ongein.
[Meer lezen]
 

Mirakelkolom keert terug op het Rokin

De Mirakelkolom komt terug op het Rokin bij de Wijde Kapelsteeg. Het Parool bericht dat de Projectgroep Rode Loper de herplaatsing vermoedelijk in 2017 zal uitvoeren. De kolom werd in 2001 verwijderd vanwege de aanleg van de Noord/Zuidlijn en opgeslagen op een gemeentelijk terrein.
[Meer lezen]
 

Toreningangplannen van de baan

De toreningangplannen van de Oude Kerk zijn definitief van de baan. De VVAB had tegen de inbouw van een modieus interieur in de Oudekerkstoren bezwaar aangetekend bij de rechtbank Amsterdam en is vervolgens in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. Nu de plannen van tafel zijn, heeft de VVAB haar beroep formeel ingetrokken.
[Meer lezen]
 

ASVO-schoolplein

In juni lag een plan voor uitbreiding van het schoolplein van de ASVO-school aan de Achtergracht ter inzage. De VVAB heeft in een inspraakreactie haar zienswijze kenbaar gemaakt. De vereniging vindt niet alleen dat het plantsoen, maar ook het openbare karakter daarvan in stand moet blijven.
[Meer lezen]
 

Namenmonument in het Wertheimpark

De VVAB neemt geen standpunt in over de komst van een Holocaust Namenmonument in het Wertheimpark op zich, maar heeft gekeken of het ontwerp van Daniel Libeskind schade toebrengt aan het park. Na een moeilijke afweging is besloten dat de VVAB geen formeel bezwaar gaat aantekenen tegen de komst van het Namenmonument.
[Meer lezen]
 

Reactie op Muntplein

De VVAB heeft in een schriftelijke inspraakreactie gereageerd op het voorlopig ontwerp voor het Muntplein dat momenteel ter visie ligt. In deze brief vraagt de vereniging om verschillende maatregelen die de binnenstad autoluwer maken. Algehele afsluiting van het laatste deel van de Vijzelstraat acht de vereniging op dit moment onverstandig.
[Meer lezen]
 

Beroep tegen Hottug

De VVAB heeft bij de rechtbank een beroepsschrift ingediend tegen de vergunning voor zgn. Hottugs. Dit zijn drijvende badkuipen die men over het Amsterdamse grachten wil laten varen. De vereniging was in het gelijk gesteld door de bezwaarcommissie, maar de gemeente liet desalniettemin de verleende vergunning in stand.
[Meer lezen]
 

VVAB gaat in hoger beroep

De VVAB gaat in hoger beroep bij de Raad van State tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam inzake de toreningangplannen van de Oude Kerk. De voorzieningenrechter verklaarde het beroep van de VVAB ongegrond. Daartegen bestaan nog juridische mogelijkheden open om de modernisering van het oudste gebouw van Amsterdam tegen te houden.
[Meer lezen]
 

Touringcars weren

In een brief aan de raadsleden, die op dit moment bezig zijn met de onderhandelingen voor een nieuw coalitieakkoord, vraagt de VVAB in de komende bestuursperiode touringcars uit de binnenstad te weren. De vereniging verzoekt de onderhandelaars dit voornemen in het coalitieakkoord op te nemen.
[Meer lezen]
 

Doorbraak in de Oude Kerk

Op woensdag 9 april 2014 vond in de Sebastiaanskapel van de Oude Kerk een rondetafelgesprek plaats over de toekomst van het unieke authentieke kerkgebouw. Het gesprek is op een constructieve wijze verlopen. Er is een commissie benoemd die zich opnieuw gaat buigen over de toekomstplannen voor het authentieke kerkgebouw.
[Meer lezen]
 

Jos Otten nieuwe voorzitter

Op zaterdag 22 maart 2014 vond in het BethaniŽnklooster de Algemene Ledenvergadering van de VVAB plaats. Op deze goed bezochte bijeenkomst werd Jos Otten gekozen als nieuwe voorzitter. Ook werden drie nieuwe bestuursleden gekozen: Yellie Alkema, Els Iping en Fred Kramer.
[Meer lezen]
 

Gemeenteraad stemt unaniem voor Open Havenfront

De gemeenteraad van Amsterdam nam woensdag 13 maart 2014, 's avonds laat, unaniem een door GroenLinks, PvdA, D66 en SP ingediend amendement aan. Het raadsbesluit herbevestigt het uitgangspunt het Open Havenfront uit te graven. De gemeenteraad besloot tevens verschillende varianten uit te werken, met als voorkeursvariant het ontgraven van het Open Havenfront.
[Meer lezen]
 

Email this to someone Deel deze pagina!

Op de hoogte blijven?

Abonneer u op de Nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van onze ledenactiviteiten.

Archief

Archief van oude nieuwsberichten:
[Archief 2014]
[Archief 2013]
[Archief 2012]
[Archief 2011]
[Archief 2010]
[Archief 2009]
[Archief 2008]
[Archief 2007]
[Archief 2006]
[Archief 2005]
[Archief 2004]
[Archief 2003]
[Archief 2002]
[Archief 2001]
[Archief 2000]

Postarchief

De VVAB geeft gevraagd en ongevraagd advies over diverse onderwerpen die betrekking hebben op onze statutaire doelstelling. Bekijk daarom ook de uitgegane stukken in ons postarchief.