Nieuws

Terrasuitbreiding op brugvleugels

Het stadsdeel Centrum wil een wijziging doorvoeren in het in 2011 vastgestelde terrassenbeleid. Cafť's mogen dan hun terras langer ophouden. Ook gaat het stadsdeel terrassen toestaan op brugvleugels, wat tot nu toe nooit werd toegestaan.
[Meer lezen]
 

VVAB blij met vergroting Open Havenfront

De raadscommissie heeft 18 maart unaniem ingestemd met het voorstel om de ondergrond van het busstation bij de Prins Hendrikkade te ontgraven en onder het water een fietsenstalling te realiseren voor ongeveer 7000 fietsen. De ruimtelijke kwaliteit van de stadsentree wordt daarmee enorm verbeterd.
[Meer lezen]
 

Good Hotel niet aan Westerdoksdijks

De VVAB heeft in een raadsadres erop aangedrongen het Good Hotel niet te plaatsen aan de Westerdoksdijk, maar voor het drijvende hotel een locatie elders te zoeken in Amsterdam. De komst van het hotel is in strijd met het vigerende bestemmingsplan en het beleid in de binnenstad.
[Meer lezen]
 

Juridische stappen fietsparkeren Lijnbaansgracht

De VVAB gaat naar de rechter als de gemeente haar plannen voor een permanente fietsenstalling voor 1000 fietsen in de Lijnbaansgracht bij het Leidseplein doorzet. De VVAB vindt dat de status van beschermd stadsgezicht onvoldoende betrokken zijn in de planvorming en dat er onvoldoende rekening is gehouden met eerder vastgesteld beleid voor de grachten.
[Meer lezen]
 

Bouwvergunning Hotel Toren vernietigd

De rechtbank Amsterdam heeft het zgn. herstelbesluit van stadsdeel Centrum vernietigd. Met dit besluit stond het stadsdeel het Hotel Toren toe om het rijksmonument met een doosvormige opbouw te vergroten. Het stadsdeel Centrum zal een nieuw besluit moeten nemen, indachtig deze uitspraak van de rechtbank.
[Meer lezen]
 

Convenant uitgaanspleinen

Zeven partijen ondertekenden een convenant over de uitgaanspleinen, na daarover ruim twee jaar te hebben gepraat. De omwonenden zaten echter niet aan tafel. Die werden pas achteraf geÔnformeerd door de burgemeester in een bijeenkomst van drie kwartier.
[Meer lezen]
 

Fietsparkeren Lijnbaansgracht

De raadscommissie behandelde woensdag 18 februari een voorstel om in de Lijnbaansgracht aan beide zijden van het Leidseplein, dus aan de Zieseniskade en bij de Melkweg, een drijvende parkeervoorziening voor 1.000 fietsen te plaatsen. Het betreft hier niet een tijdelijke, maar permanente voorziening.
[Meer lezen]
 

Energielabel

Het energielabel, waarover monumenteneigenaren een brief ontvingen, geldt niet voor beschermde monumenten, dat wil zeggen rijks- of gemeentelijke monumenten. Dit is ten onrechte niet vermeld in de brochure die bij het energielabel was meegestuurd.
[Meer lezen]
 

Wittenberg heeft vergunning nodig

De Lutherse Diaconie wil van haar verpleeghuis de Wittenberg een verzamelgebouw met 'short stay'-appartementen maken. Het plan riep de vraag op hoe het zich verhoudt tot de gemeentelijke regels. Daar is nu een antwoord op: de gemeente heeft de Diaconie laten weten dat er sprake is van onttrekking van woonruimte.
[Meer lezen]
 

Fietsparkeren op het water

De VVAB is ongerust over ontwikkelingen om het water als restruimte te beschouwen waar problemen in de openbare ruimte opgelost kunnen worden. De VVAB heeft onlangs kennis genomen van een rapport daarover en is nogal geschrokken van de inhoud. Indien dergelijke plannen als een structurele oplossing worden overwogen, kan het Unesco Werelderfgoed worden aangetast.
[Meer lezen]
 

VVAB vraagt om maatregelen tegen 'short stay'

Naar aanleiding van de komst van een 'short stay'-hotel in Wittenberg vraagt de VVAB in een raadsadres om maatregelen. In dit raadsadres wordt niet alleen gevraagd de komst van het 'short stay'-hotel te voorkomen, maar ook om structurele maatregelen om verdere verstoring van de balans in de binnenstad te voorkomen.
[Meer lezen]
 

Herstel luifels Centraal Station gevraagd

De VVAB vraagt in een brief aan ProRail, de beheerder van het Centraal Station, de luifels van de voorgevel van het rijksmonument aan het Stationsplein in oude glorie te herstellen. Niets staat volgens de VVAB de terugkeer van het monumentale aangezicht van het Centraal Station in de weg.
[Meer lezen]
 

Handhaving vlaggen gevraagd

De VVAB heeft in een handhavingsverzoek handhaving van het verbod op vlaggen op de grachten gevraagd. Uit een inventarisatie, gedaan door de VVAB, is gebleken dat er veel niet toegestane vlaggen op de grachten hangen. Het stadsgezicht wordt daardoor aangetast.
[Meer lezen]
 

Bierwaterfiets

De VVAB heeft vernomen dat Waternet binnenkort zal overgaan tot verlening van zes exploitatievergunningen voor zgn. amfibike's, bierfietsen te water. Eťn van de exploitanten van de alom gewraakte bierfiets op de wal heeft bij Waternet hiertoe een aanvraag ingediend. De vereniging kondigt juridische stappen aan tegen deze nieuwe ongein.
[Meer lezen]
 

Mirakelkolom keert terug op het Rokin

De Mirakelkolom komt terug op het Rokin bij de Wijde Kapelsteeg. Het Parool bericht dat de Projectgroep Rode Loper de herplaatsing vermoedelijk in 2017 zal uitvoeren. De kolom werd in 2001 verwijderd vanwege de aanleg van de Noord/Zuidlijn en opgeslagen op een gemeentelijk terrein.
[Meer lezen]
 

Toreningangplannen van de baan

De toreningangplannen van de Oude Kerk zijn definitief van de baan. De VVAB had tegen de inbouw van een modieus interieur in de Oudekerkstoren bezwaar aangetekend bij de rechtbank Amsterdam en is vervolgens in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. Nu de plannen van tafel zijn, heeft de VVAB haar beroep formeel ingetrokken.
[Meer lezen]
 

ASVO-schoolplein

In juni lag een plan voor uitbreiding van het schoolplein van de ASVO-school aan de Achtergracht ter inzage. De VVAB heeft in een inspraakreactie haar zienswijze kenbaar gemaakt. De vereniging vindt niet alleen dat het plantsoen, maar ook het openbare karakter daarvan in stand moet blijven.
[Meer lezen]
 

Namenmonument in het Wertheimpark

De VVAB neemt geen standpunt in over de komst van een Holocaust Namenmonument in het Wertheimpark op zich, maar heeft gekeken of het ontwerp van Daniel Libeskind schade toebrengt aan het park. Na een moeilijke afweging is besloten dat de VVAB geen formeel bezwaar gaat aantekenen tegen de komst van het Namenmonument.
[Meer lezen]
 

Reactie op Muntplein

De VVAB heeft in een schriftelijke inspraakreactie gereageerd op het voorlopig ontwerp voor het Muntplein dat momenteel ter visie ligt. In deze brief vraagt de vereniging om verschillende maatregelen die de binnenstad autoluwer maken. Algehele afsluiting van het laatste deel van de Vijzelstraat acht de vereniging op dit moment onverstandig.
[Meer lezen]
 

Beroep tegen Hottug

De VVAB heeft bij de rechtbank een beroepsschrift ingediend tegen de vergunning voor zgn. Hottugs. Dit zijn drijvende badkuipen die men over het Amsterdamse grachten wil laten varen. De vereniging was in het gelijk gesteld door de bezwaarcommissie, maar de gemeente liet desalniettemin de verleende vergunning in stand.
[Meer lezen]
 

VVAB gaat in hoger beroep

De VVAB gaat in hoger beroep bij de Raad van State tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam inzake de toreningangplannen van de Oude Kerk. De voorzieningenrechter verklaarde het beroep van de VVAB ongegrond. Daartegen bestaan nog juridische mogelijkheden open om de modernisering van het oudste gebouw van Amsterdam tegen te houden.
[Meer lezen]
 

Touringcars weren

In een brief aan de raadsleden, die op dit moment bezig zijn met de onderhandelingen voor een nieuw coalitieakkoord, vraagt de VVAB in de komende bestuursperiode touringcars uit de binnenstad te weren. De vereniging verzoekt de onderhandelaars dit voornemen in het coalitieakkoord op te nemen.
[Meer lezen]
 

Doorbraak in de Oude Kerk

Op woensdag 9 april 2014 vond in de Sebastiaanskapel van de Oude Kerk een rondetafelgesprek plaats over de toekomst van het unieke authentieke kerkgebouw. Het gesprek is op een constructieve wijze verlopen. Er is een commissie benoemd die zich opnieuw gaat buigen over de toekomstplannen voor het authentieke kerkgebouw.
[Meer lezen]
 

Jos Otten nieuwe voorzitter

Op zaterdag 22 maart 2014 vond in het BethaniŽnklooster de Algemene Ledenvergadering van de VVAB plaats. Op deze goed bezochte bijeenkomst werd Jos Otten gekozen als nieuwe voorzitter. Ook werden drie nieuwe bestuursleden gekozen: Yellie Alkema, Els Iping en Fred Kramer.
[Meer lezen]
 

Gemeenteraad stemt unaniem voor Open Havenfront

De gemeenteraad van Amsterdam nam woensdag 13 maart 2014, 's avonds laat, unaniem een door GroenLinks, PvdA, D66 en SP ingediend amendement aan. Het raadsbesluit herbevestigt het uitgangspunt het Open Havenfront uit te graven. De gemeenteraad besloot tevens verschillende varianten uit te werken, met als voorkeursvariant het ontgraven van het Open Havenfront.
[Meer lezen]
 

Email this to someone Deel deze pagina!

Op de hoogte blijven?

Abonneer u op de Nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van onze ledenactiviteiten.

Archief

Archief van oude nieuwsberichten:
[Archief 2014]
[Archief 2013]
[Archief 2012]
[Archief 2011]
[Archief 2010]
[Archief 2009]
[Archief 2008]
[Archief 2007]
[Archief 2006]
[Archief 2005]
[Archief 2004]
[Archief 2003]
[Archief 2002]
[Archief 2001]
[Archief 2000]

Postarchief

De VVAB geeft gevraagd en ongevraagd advies over diverse onderwerpen die betrekking hebben op onze statutaire doelstelling. Bekijk daarom ook de uitgegane stukken in ons postarchief.